Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 41 - 60, σε σύνολο 4948
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/131 /οικ.19907/2020 (ΦΕΚ /-- 23.10.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/2020 (ΦΕΚ 4656/Β` 22.10.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (Β’ 2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας
Εγκ. Δ1α/ΓΠ οικ 67851/2020 (ΦΕΚ /-- 22.10.2020) Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στo πλαίσιο της πανδημίας COVID-19
Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α` 20.10.2020) Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις
Υ.Α. 2222.1/67654/2020/2020 (ΦΕΚ 4609/Β` 19.10.2020) Κύρωση των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύδην, ως αυτές υιοθετήθηκαν την 8η Δεκεμβρίου 2006 με την απόφαση MSC. 219 (82) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού
Εγκ. 109137/2020 (ΦΕΚ /-- 16.10.2020) Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στην ΠΕ Κοζάνης, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910-15.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4566 για υπηρεσίες που δεν αποτελούν αμιγώς εμπορικές δραστηριότητες
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 65910/2020 (ΦΕΚ 4566/Β` 15.10.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.64450/11.10.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 4484)
Εγκ. 108674/2020 (ΦΕΚ /-- 15.10.2020) Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450-11.10.2020 κοινή υπουργική απόφαση Β΄4484
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/129/18771/2020 (ΦΕΚ /-- 13.10.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α` 12.10.2020) Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/2020 (ΦΕΚ 4484/Β` 11.10.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. οικ. 59414/3198/2020 (ΦΕΚ 4476/Β` 11.10.2020) Καθορισμός διαδικασιών για την έκδοση έγκρισης τύπου βαλβίδων και άλλου εξοπλισμού εξυπηρέτησης που αναφέρεται στο υποτμήμα 6.8.2.2 του Μέρους 6 της ADR και φορέων ελέγχου που εμπλέκονται στη χορήγηση και την ισχύ της έγκρισης τύπου
Εγκ. 136503/Ε3/2020 (ΦΕΚ /-- 8.10.2020) Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 61927/2020 (ΦΕΚ 4324/Β` 2.10.2020) Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (Β’ 4134)
Υ.Α. Γ.Π./Δ12/οικ. 38064/1202/2020 (ΦΕΚ 4321/Β` 2.10.2020) Σύσταση επιτροπών με σκοπό την προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19 των φιλοξενουμένων σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές κλειστές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
Υ.Α. 97529/18-09-2020/2020 (ΦΕΚ 4317/Β` 2.10.2020) «Εθνικό Πρόγραμμα» για τη διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων Σχέδιο δεύτερο
Υ.Α. οικ. 39436/994/2020 (ΦΕΚ 4270/Β` 1.10.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 16073/287/22.4.2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1547 και Β’1841), κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει
Εγκ. οικ. 39683/1259/2020 (ΦΕΚ /-- 1.10.2020) Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή μονάδων φροντίδας των παιδιών καθώς και τμημάτων αυτών λόγω κρουσμάτων COVID-19
Υ.Α. 39363/1537/2020 (ΦΕΚ 4262/Β` 30.9.2020) Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
Υ.Α. 39551/Δ1.11831/2020 (ΦΕΚ 4261/Β` 30.9.2020) Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει