Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4301 - 4320, σε σύνολο 4868
Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α` 28.11.1983) Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού
Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α` 24.11.1983) Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Υ.Α. 181053/3127/83/1983 (ΦΕΚ 673/Β` 21.11.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών διαχωρισμού πετρελαίου/ νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78
Π.Δ. 455/1983 (ΦΕΚ 171/Α` 21.11.1983) Χορήγηση κατ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας
Π.Δ. 454/1983 (ΦΕΚ 171/Α` 21.11.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων (διαλυτών) σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/781/ΕΟΚ και 80/1271/ΕΟΚ
Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α` 17.11.1983) Περί του περιορισμού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ
Π.Δ. 447/1983 (ΦΕΚ 166/Α` 17.11.1983) Αυτόματες σταθμικές μηχανές διαλογής ελέγχου και κατατάξεως, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 78/1031/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης Δεκεμβρίου 1978
Π.Δ. 440/1983 (ΦΕΚ 164/Α` 16.11.1983) Περί τροποποιήσεως του π.δ 455/76 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών
Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α` 7.11.1983) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/Ε.Ο.Κ., της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/Ε.Ο.Κ, της 12 Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Π.Δ. 372/1983 (ΦΕΚ 131/Α` 23.9.1983) Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού
Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α` 15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα
Υ.Α. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β` 8.9.1983) Υγειονομικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών
Πολ.Διατ. της 3-9/1983 (ΦΕΚ 394/Δ` 8.9.1983) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών
Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α` 8.9.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ
Ν. 1387/1983 (ΦΕΚ 110/Α` 19.8.1983) Έλεγχος ομαδικών απολύσεων και άλλες διατάξεις
Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ 110/Α` 19.8.1983) Τροποποίηση του Β.Δ/τος 581/1968 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ/γμα 1087/1981
Υ.Α. Φ.701.1/2γ/1983 (ΦΕΚ 457/Β` 8.8.1983) Τροποποίηση της 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα»
Υ.Α. Φ. 701.1/3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β` 8.8.1983) Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λήψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού»
Υ.Α. 15549/1983 (ΦΕΚ 455/Β` 8.8.1983) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών
Ν. 1385/1983 (ΦΕΚ 107/Α` 8.8.1983) Εποπτικά Συμβούλια Επιχειρήσεων του κλάδου Μεταλλείων - Ορυχείων