Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 4701 - 4720, σε σύνολο 4868
Ν. 3214/1955 (ΦΕΚ 108/Α` 30.4.1955) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου ΔΚΣΤ του έτους 1912 «περί των όρων ιδρύσεως Βιομηχανικών Εργοστασίων», ως και άλλων τινών διατάξεων αρμοδιότητος του Υπουργείου Βιομηχανίας
Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α` 23.4.1955) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων
Υ.Α. 80225/1955 (ΦΕΚ 59/Β` 11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Β.Δ. της 11-3/1955 (ΦΕΚ 82/Α` 4.4.1955) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων
Ν.Δ. 3100/1954 (ΦΕΚ 254/Α` 13.10.1954) Περί ασκήσεως επαγγέλματος επισκευαστού αυτοκινήτων
Ν.Δ. 2965/1954 (ΦΕΚ 194/Α` 23.8.1954) Περί κυρώσεως του Πρωτοκόλλου του τροποποιούντος τη Σύμβαση της Γενεύης «περί δουλείας» του 1926 υπογραφέντος εν Ν. Υόρκη την 7.12.1953
Ν.Δ. 2954/1954 (ΦΕΚ 182/Α` 14.8.1954) Περί Οργανώσεως Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά το Υπουργείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων
Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α` 7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5-10-1951 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 καί από 12.6.1953 Β.Δ/τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας καί συντηρήσεως κινητηρίων μηχανημάτων και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως»
Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α` 7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. «περί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων
Β.Δ. της 24.11/1953 (ΦΕΚ 346/Α` 17.12.1953) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»
Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/Α` 10.11.1953) Περί διοικήσεως του ΙΚΑ, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων
Υ.Α. 389966/1952 (ΦΕΚ 235/Β` 12.11.1952) Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων
Ν. 2154/1952 (ΦΕΚ 161/Α` 12.6.1952) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν 446/37 «περί θεάτρων και άλλων λοιπών Δημοσίων θεαμάτων»
Υ.Α. 24699/Ι. 164/1952 (ΦΕΚ 130/Β` 5.6.1952) Περί τροποποιήσεως του κανονισμού ασθένειας του ΙΚΑ
Ν. 2082/1952 (ΦΕΚ 117/Α` 28.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 80 διεθνούς συμβάσεως «διά την μερικήν αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας γενομένων αποδεκτών συμβάσεων εις τας 28 πρώτας συνόδους αύτης ίνα εξασφαλισθή η μελλοντική άσκησις ωρισμένων καθηκόντων γραμματείας ανατιθεμένων δια των ως είρητοι συμβάσεων εις τον Γενικόν Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών και επενέχθωσι αυτόθι συμπληρωματικαί τροποποιήσεις αναγκαίαι ως εκ της διαλύσεως της Κοινωνίας των Εθνών και της τροποποιήσεως του καταστατικού χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας»
Ν. 2078/1952 (ΦΕΚ 116/Α` 28.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 17 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας»
Ν. 2077/1952 (ΦΕΚ 109/Α` 25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 11 διεθνούς συμβάσεως «περί των δικαιωμάτων του συνεταιρίζεσθαι και συνασπίζεσθαι των γεωργικών εργατών»
Ν. 2081/1952 (ΦΕΚ 109/Α` 25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συμβάσεως, «περί κανονικών κατ έτος αδειών μετ αποδοχών»
Ν. 2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α` 25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας»
Ν. 2080/1952 (ΦΕΚ 108/Α` 25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 Διεθνούς Συμβάσεως «περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934»