Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 141 - 160, σε σύνολο 4877
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41080/2020 (ΦΕΚ 2661/Β` 30.6.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020
Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41015/2020 (ΦΕΚ 2660/Β` 30.6.2020) Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 41013/2020 (ΦΕΚ 2659/Β` 30.6.2020) Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 15.7.2020
Υ.Α. 2199/2020 (ΦΕΚ 2659/Β` 30.6.2020) Παράταση ισχύος των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) «Κύρωση της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (A΄ 75) και άλλες διατάξεις»
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/2020 (ΦΕΚ /-- 30.6.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Υ.Α. 2133.1/38725/2020/2020 (ΦΕΚ 2625/Β` 29.6.2020) Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ’ αρ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες»
Υ.Α. 2341.4-2/36381/2020/2020 (ΦΕΚ 2621/Β` 29.6.2020) Αποδοχή αναθεωρημένων οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM CODE) από τις Αρχές, όπως οι οδηγίες αυτές υιοθετήθηκαν από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ) σύμφωνα με την υπ’ αρ. A.1118(30)/6.12.2017 απόφαση
Υ.Α. 2222.1/37032/2020 /2020 (ΦΕΚ 2619/Β` 29.6.2020) Έγκριση και αποδοχή των τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Στερεών Χύδην Φορτίων (Κώδικας IMSBC), ο οποίος έγινε αποδεκτός με την υπ’ αρ. 2222.1-1.2/16818/2020 (Β’ 1169) απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Π.Υ.Σ. Πράξη 23 της 18.6/2020 (ΦΕΚ 125/Α` 28.6.2020) Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία της Κυβερνητικής Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40383/2020 (ΦΕΚ 2602/Β` 27.6.2020) Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381/2020 (ΦΕΚ 2601/Β` 27.6.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 9800/2020 (ΦΕΚ 2600/Β` 27.6.2020) Επιλογή τουριστικών καταλυμάτων για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19
Υ.Α. Δ.15/Δ’/οικ.21552/681/2020 (ΦΕΚ 2599/Β` 27.6.2020) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) και ισχύει
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40380/2020 (ΦΕΚ 2598/Β` 26.6.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 29.6.2020 έως και 12.7.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. οικ.61715/835/2020 (ΦΕΚ 2537/Β` 24.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ.3669/194/5.4.2011 (Β΄549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (EE) 2019/1922 της Επιτροπής (ΕΕ L298 της 19.11.2019, σελ.5) και 2019/1929 (ΕΕ L299 της 20.11.2019, σελ. 51)
Εγκ. οικ. 25480/755/2020 (ΦΕΚ /-- 24.6.2020) Διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ με αριθμ. 23102/477/12-6-2020 (Β 2268) «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης εποχικά εργαζομένων -Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων των επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά»
Εγκ. 2261.4-4/39001/2020 (ΦΕΚ /-- 24.6.2020) Έλεγχος Πλοίων σε Θέματα Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος στο Πλαίσιο Εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL
Υ.Α. 9418/2020 (ΦΕΚ 2498/Β` 23.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1881/29.05.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2084), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 8958/15.06.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2370)
Υ.Α. ΓΔΟΥ138/2020 (ΦΕΚ 2488/Β` 22.6.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ 131/13.6.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020
Υ.Α. 63890/2020 (ΦΕΚ 2486/Β` 22.6.2020) 3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 37674/10.4.2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» (Β΄ 1291)