Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 141 - 160, σε σύνολο 4787
Υ.Α. 1881/29.5.2020/2020 (ΦΕΚ 2084/Β` 30.5.2020) Ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο της λήψης μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 20788/610/2020 (ΦΕΚ 2083/Β` 30.5.2020) Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας, του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33462/2020 (ΦΕΚ 2081/Β` 30.5.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 987), έως και τις 15.6.2020
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33463/2020 (ΦΕΚ 2081/Β` 30.5.2020) Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 18152/14.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών (Β΄ 857), έως και τις 15.6.2020
Υ.Α. 8027/2020 (ΦΕΚ 2080/Β` 30.5.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρεσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων» (Β’ 1073), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
Υ.Α. Δ.15/Δ΄/οικ.18044/575/2020 (ΦΕΚ 2076/Β` 30.5.2020) Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33464/2020 (ΦΕΚ 2066/Β` 30.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως και 7.6.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Υ.Α. 50116/2020 (ΦΕΚ 2065/Β` 30.5.2020) Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33457/2020 (ΦΕΚ 2038/Β` 30.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από 1.6.2020 έως και τη λήξη του σχολικού, εκπαιδευτικού και ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Υ.Α. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/255419/6694/2020 (ΦΕΚ 2037/Β` 30.5.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/221365/5719/16.5.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών “Επανέναρξη και κανόνες λειτουργίας δομών της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης” (Β΄ 1867)
Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ 104/Α` 30.5.2020) Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις
Υ.Α. 7748/2020 (ΦΕΚ 2034/Β` 29.5.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27-03-2020 απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ' εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων (Β΄ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 6083/15-04-2020 (Β΄ 1529), 6640/29-04-2020 (Β΄ 1635), 6895/06-05-2020 (Β΄ 1755) και 7466/19-05-2020 (Β΄ 1942) όμοιες αποφάσεις
Υ.Α. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33202/2020 (ΦΕΚ 2033/Β` 29.5.2020) Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας και επιβολή του μέτρου της εν μέρει προσωρινής αναστολής των δικών ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων από 1.6.2020 έως και 21.6.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
Εγκ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Εγκ. 162/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) (Αριθ. Πρωτ.: 33164/29.5.2020) Επαναλειτουργία Παιδικών, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών
Εγκ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20799/711/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Επαναλειτουργία Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα και εν γένει των Βρεφικών-Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων που λειτουργούν βάσει της αριθμ.Δ22/οικ.11828/293/2017 απόφασης (ΦΕΚ 1157/Β΄)
Εγκ. Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών - ΚΔΑΠ
Εγκ. 65533/Ε3/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Συμπληρωματική ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού
Εγκ. 349318/2020 (ΦΕΚ /-- 29.5.2020) Λειτουργία Υπηρεσιών και προσδιορισμός του αριθμού των υπαλλήλων που παρίστανται στις Υπηρεσίες, στο πλαίσιο επανόδου στην κανονικότητα και αποκατάστασης λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής
Υ.Α. Δ.15/Δ΄/οικ.18045/576/2020 (ΦΕΚ 2029/Β` 28.5.2020) Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499/07.05.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1775)