Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια. Οι κίνδυνοι αυτοί είναι δυνατό να οφείλονται στη φύση, τις ιδιότητες και την κατάσταση αυτών των φορτίων, καθώς και σε τυχόν ατύχηµα κατά τη µεταφορά τους.

Η βιοµηχανία και οι άλλες δραστηριότητες του ανθρώπου απαιτούν την καθηµερινή µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων επικίνδυνων εµπορευµάτων. Η διακίνηση των επικινδύνων φορτίων µπορεί να οδηγήσει σε ιδιαίτερα σοβαρό ατύχηµα. Ακόµα και όταν οι µεταφερόµενες ποσότητες είναι µικρές, ο κίνδυνος εµφάνισης ατυχήµατος µεγάλης έκτασης είναι υπαρκτός. Άλλωστε η ίδια η φύση της µεταφοράς επιβάλλει την κυκλοφορία των επικίνδυνων φορτίων σε δηµόσιο χώρο (δρόµο, λιµάνι ή αεροδρόµιο), µακριά από το ελεγχόµενο περιβάλλον µιας βιοµηχανικής εγκατάστασης. Υπάρχουν µάλιστα περιπτώσεις, όπου η πρόκληση ατυχήµατος δεν οφείλεται σε παραλείψεις που αφορούν αυστηρά το µεταφερόµενο φορτίο, αλλά στους συνήθεις κινδύνους της κυκλοφορίας. Πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι εµπλέκονται µε τη διακίνηση ενός επικίνδυνου φορτίου δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και δεν γνωρίζουν τις ιδιοµορφίες του.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται µερικές αρχές που διέπουν τη µεταφορά των επικινδύνων φορτίων. Το κείµενο δεν υποκαθιστά τις γνώσεις που θα πρέπει να έχει κάποιος που µεταφέρει ένα συγκεκριµένο επικίνδυνο φορτίο. Είναι τόσες πολλές οι ιδιοµορφίες, οι εξαιρέσεις, οι και τόσο µεγάλοι οι κίνδυνοι που ακόµα και η ελάχιστη αµέλεια µπορεί να αποβεί µοιραία.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Fortia.1110201591239.pdf 847.54 KB