Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – AΠΟΦΟΙΤΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΙ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία των εκπαιδευομένων για την ανάληψη καθηκόντων προστασίας πρόληψης σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα ευρύ θεματολόγιο που καλύπτει θέματα επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας, ξεκινώντας από το νομοθετικό πλαίσιο και καταλήγοντας σε ανάλυση βλαπτικών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος με εκτενή αναφορά σε καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε βιομηχανικούς χώρους και τεχνικά έργα.

Μέσω της παρακολούθησης του προγράμματος επιτυγχάνεται η μείωση του απαιτούμενου χρόνου από ημερομηνία κτήσεως πτυχίου για απόκτηση δικαιώματος ανάληψης καθηκόντων Τεχνικού Ασφάλειας, για απόφοιτους ΑΕΙ από 2 χρόνια → 1 χρόνο και για απόφοιτους ΤΕΙ από 5 χρόνια → 2 χρόνια, σύμφωνα με τον Ν.3850/2010, με θέμα: «Υγιεινή και Ασφάλεια – Πρόληψη Ατυχημάτων». Τα προγράμματα εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βάσει σχετικής Υπουργικής Έγκρισης.

Απευθύνεται
σε απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα του Τεχνικού Ασφάλειας και έχουν μια από τις ειδικότητες, που ορίζει ο Ν. 3850/2010.
Διάρκεια
100 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Εισαγωγή στην ασφάλεια της εργασίας
 • Ο ρόλος του κράτους και των άλλων οργανισμών για την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας
 • Γενικές αρχές του εθνικού μας δικαίου για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Συνοπτική παρουσίαση των νομοθετημάτων και των κοινοτικών οδηγιών για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία
 • Αρμοδιότητες και οργάνωση υπηρεσίας
 •  Οργάνωση των διαδικασιών επιθεώρησης και ελέγχου-Λίστες ελέγχου
 • Αρμοδιότητες γιατρού εργασίας Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου
 • Μέθοδοι ανάλυσης ατυχημάτων και επικινδυνότητας της εργασίας Καταγραφή και επεξεργασία στοιχείων ατυχημάτων
 • Διαχείριση συστήματος ασφάλειας στην επιχείρηση Βασικές αρχές εκπαίδευσης εργαζομένων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • Πηγές πληροφόρησης για θέματα Υ& Α της εργασίας

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Κτιριολογικές απαιτήσεις και υποδομές χώρων εργασίας
 • Αερισμός- κλιματισμός χώρων εργασίας
 • Φωτισμός χώρων εργασίας Θερμικό περιβάλλον και εργασία
 • Φυσικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας (θόρυβοι, δονήσεις, Η/Μ ακτινοβολία, ιοντίζουσα ακτινοβολία)
 • Χημικοί Παράγοντες στους χώρους εργασίας Καρκινογόνοι παράγοντες στους χώρους εργασίας
 • Βιολογικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας
 • Εξοπλισμοί εργασίας - Γενικές αρχές ασφάλειας
 • Σηματοδότηση χώρων εργασίας
 • Πυροπροστασία Εξοπλισμοί ατομικής εργασίας

Γ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Μηχανές κατεργασίας μετάλλων
 • Ξυλουργικά μηχανήματα
 • Εργαλεία χειρός φορητά εργαλεία ισχύος
 • Ενδοεπιχειρησιακές μεταφορές και κυκλοφορία – Περονοφόρα
 • Συντήρηση και επισκευές
 • Εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων
 • Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα
 • Εργασίες σε οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτικός χειρισμός φορτίων
 • Προστασία των νέων και των εγκύων
 • Κίνδυνοι από εκρηκτικές ατμόσφαιρες
 • Οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα
 • Ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες
 • Μεταλλευτικές και λατομικές εργασίες
 • Βιομηχανικά ατυχήματα μεγάλης έκτασης Α’ Βοήθειες

Π. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 • Μετρήσεις Φυσικών Βλαπτικών Παραγόντων
 • Μετρήσεις Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων
 • Μετρήσεις Βλαπτικών Παραγόντων (πρωινές επισκέψεις σε τρεις -3- βιομηχανίες)
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό