Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συγκεκριμένο προκαθορισμένο από το Υπουργείο Εργασίας θεματολόγιο που σκοπό έχει την προετοιμασία των εργοδοτών για ανάληψη καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις ενταγμένες στη Γ’ Κατηγορία επικινδυνότητας που απασχολούν έως (50) εργαζομένους. Η επόπτευση κάθε προγράμματος γίνεται από το Υπουργείο Εργασίας, οι εγκύκλιοι του οποίου καθορίζουν το περιεχόμενο και τη δυνατότητα υλοποίησης των προγραμμάτων.

Τα προγράμματα εγκρίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, ενώ στους εκπαιδευομένους χορηγείται πιστοποιητικό παρακολούθησης βάσει σχετικής Υπουργικής Έγκρισης.

Απευθύνεται
σε εργοδότες επιχειρήσεων ενταγμένων στη χαμηλή κατηγορία επικινδυνότητας (Γ’ κατηγορία) και απασχολούν λιγότερους από πενήντα (50) εργαζόμενους.
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Πρόγραμμα
 • Οι κίνδυνοι στην εργασία (τα αποτελέσματα των κινδύνων, η σημασία της πρόληψης, γενικές αρχές της ρόληψης, αντιμετώπιση των κινδύνων)
 • Η έννοια του εργατικού ατυχήματος και της επαγγελματικής ασθένειας (αναγγελία, διερεύνηση και καταγραφή)
 • Η αρχή της ευθύνης του εργοδότη, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
 • Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών
 • Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων
 • Υποχρεώσεις και καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας
 • Η συμμετοχή των εργαζομένων (δικαιώματα και υποχρεώσεις)
 • Επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (υποχρεώσεις των εργοδοτών και δικαιώματα των εργαζομένων)
 • Σχεδιασμός ενεργειών και εκπαίδευση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (πυρκαγιάς, σεισμού, ατυχήματος κλπ)
 • Προστασία των νέων, εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων •
 • Εργασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
 • Ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 16/96 Διαμόρφωση θέσεων εργασίας – εργονομικές διευθητήσεις. Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων
 • Επικίνδυνες εργασιακές ουσίες. Επικίνδυνοι χημικοί παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Κίνδυνοι από τεχνικό εξοπλισμό
 • Κίνδυνοι από το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου
 • Νομική υποχρέωση • Πρακτικές οδηγίες για τη σύνταξη της. Αναφορά στο εργαλείο OIRA
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου (τα παραδείγματα πρέπει να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των εκπαιδευομένων – παρουσίαση της λειτουργίας ενός από τα διαθέσιμα εργαλεία OIRA, http://www.oiraproject.eu/oira-tools   )
 • Κλείσιμο σεμιναρίου (τεστ πολλαπλών επιλογών)
Κατάσταση
Ενεργό