Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ REACH

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα προβλεπόμενα του κανονισμού REACH.

Ο κανονισμός REACH αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που μπορεί να ενέχουν τα χημικά προϊόντα. Θεσπίζει διαδικασίες για τη συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών που αφορούν στις ιδιότητες ουσιών και στους κινδύνους που ενέχουν οι ουσίες.

Απευθύνεται
σε αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και Μέσης Εκπαίδευσης
Διάρκεια
10 ΩΡΕΣ
Χρηματοδότηση
Το σεμινάριο χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ 0,24%
Πρόγραμμα
 • Διάθεση χημικών προϊόντων - Υποχρεώσεις της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας ουσιών και μειγμάτων
 • Αδειοδότηση και περιορισμοί χημικών προϊόντων - Καταχώριση Ουσιών (Registration)
 • Γενική υποχρέωση καταχώρισης και απαιτήσεις πληροφοριών
 • Αξιολόγηση Χημικής Ασφάλειας (Chemical Safety Assessment)
 • Ημερομηνίες-Ορόσημα (Milestones) - Πληροφορίες στην αλυσίδα εφοδιασμού
 • Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets) - Μεταγενέστεροι χρήστες
 • Αδειοδότηση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (Substances of Very High Concern)
 • Κατάλογος ουσιών υπό αδειοδότηση (Authorisation List)
 • Περιορισμοί στην παραγωγή, τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων (Restrictions)
 • Υποστήριξη μέσω ιστοσελίδας του Οργανισμού - Καθοδηγητικά έντυπα (Guidance documents)
 • Διαδικτυακή εκπαίδευση (Webinars) - Πληροφόρηση επί χημικών ουσιών (Infocards)
Αίτηση Συμμετοχής
Έντυπη φόρμα
Κατάσταση
Ενεργό