Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απόφαση
Δικαστήριο: Άρειος Πάγος
Αριθμός: 1264
Έτος: 2014
Πηγές
Όνομα Σελίδα Τόμος Έτος
ΕΕΔ 1326 73 2014
Συμμετέχοντες

Γεώργιο Γιαννούλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Δημήτριο Μουστάκα, Χριστόφορο Κοσμίδη, Νικόλαο Τρούσα και Ασπασία Καρέλλου, Αρεοπαγίτες

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ – ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΟΣΤΗΣΑΝΤΟΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Κατά το άρθρο 922 Α.Κ., ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μια υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείς προξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του οποίου ευθύνεται το πρόσωπο που δέχεται τις υπηρεσίες του είναι εκείνος που με τη βούληση του τελευταίου ως «προστήσαντος» απασχολείται διαρκώς ή παροδικώς με τη διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων αυτού, κάτω από τις οδηγίες και εντολές τούτου ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του. – Από την ίδια διάταξη συνάγεται ότι ο προστήσας ευθύνεται για τις άδικες πράξεις του προστηθέντος, εις ολόκληρον με αυτόν (άρθρο 926 εδ. α΄Α.Κ.), εφόσον τελέσθηκαν είτε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, η οποία του ανατέθηκε βάσει συμβάσεως (μισθώσεως εργασίας, εντολής κ.λπ.) είτε επ΄ ευκαιρία ή εξ αφορμής της υπηρεσίας, ακόμη δε και κατά κατάχρηση αυτής γενόμενες, εφόσον μεταξύ ζημιογόνου ενέργειας και υπηρεσίας υπάρχει εσωτερική συνάφεια. – Είναι αδιάφορη η νομική σχέση που συνδέει τον προστήσαντα με τον προστηθέντα, και αρκεί το γεγονός ότι ο τελευταίος, όταν αδικοπρακτούσε, τελούσε υπό τις οδηγίες και εντολές του προστήσαντος ως προς τον τρόπο εκπληρώσεως των καθηκόντων του, χωρίς να είναι απαραίτητη και η διαρκής επίβλεψή του υπό την αυτονόητη προϋπόθεση πάντως ότι ο προστηθείς ενεργούσε προς διεκπεραίωση υποθέσεως και γενικά προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του προστήσαντος. – Η αγωγή, και όταν δεν περιέχει εξαντλητικό προσδιορισμό της έννοιας της προστήσεως και των ειδικότερων εντολών και οδηγιών προς τον προστηθέντα, είναι ορισμένη με μόνη την αναφορά της ύπαρξης σχέσης προστήσεως μεταξύ του εναγομένου και του συνδεόμενου με αυτόν με αναγκαστική σχέση εξαρτημένης εργασίας προστηθέντος δεύτερου εναγομένου.
Κυριότερες διατάξεις: Α.Κ. άρθα 922 επ. Κ.Πολ.Δ. άρθρα 216 παρ. 1 και 559 αρ. 1, 14 και 19

Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΑΠ 1264_2014 170.37 KB