Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Υλοποίηση έργου : ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΝΟΥΤΣΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣΤο Εγχειρίδιο Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας αποσκοπεί στην υποστήριξη του έργου του κάθε εμπλεκόμενου στην μεγάλη υπόθεση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας. Το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε με το έργο αυτό θεωρεί ότι συμβάλλει σημαντικά στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και πιστεύει ότι έτσι υπηρετεί ουσιαστικά τον σκοπό για τον οποίο οι κορυφαίες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών αποφάσισαν την ίδρυσή του. Ο σκοπός αυτός σύμφωνα με το καταστατικό του είναι:

"η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την υγεία, την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας στην Ελλάδα".

Οι δύο τόμοι του έργου περιλαμβάνουν όλη την νομοθεσία του Υπουργείου Εργασίας που αναφέρεται σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας καθώς και ορισμένα βασικά σχετικά νομοθετήματα άλλων υπουργείων. Κάθε τόμος συνοδεύεται από τρία ευρετήρια, τα οποία διευκολύνουν τον χρήστη στην αναζήτηση συγκεκριμένων νομοθετημάτων. Αυτά είναι:
Ευρετήριο Ι Πίνακας Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας, κατά χρονολογική σειρά.


Ευρετήριο ΙΙ Θεματικό Ευρετήριο Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.

Μέσω ενός ευρετηρίου 500 περίπου, κατάλληλα επιλεγέντων και αλφαβητικά ταξινομημένων θεμάτων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ο χρήστης παραπέμπεται στο συγκεκριμένο άρθρο του νόμου που τον αφορά και στην αντίστοιχη σελίδα του εγχειριδίου.


Ευρετήριο ΙΙΙ Νομοθεσία Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας κατά Ομάδες: Τομέας - Κλάδος - Παράγοντας.

Για πληρέστερη υποστήριξη, ο χρήστης που αναζητά τα νομοθετήματα ενός συγκεκριμένου κλάδου οικονομικής δραστηριότητας, ενός βλαπτικού παράγοντα ή ειδικών συνθηκών εργασίας, μπορεί να τα βρεί όλα σε μια από τις 28 ομάδες.

Εκτός από την παρούσα έντυπη μορφή, το έργο Εγχειρίδιο Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου και σε ηλεκτρονική μορφή. Τα σχετικά αρχεία του, είναι συμβατά με ένα σύγχρονο, εύχρηστο και αρκετά διαδεδομένο επεξεργαστή κειμένου. Η πρόβλεψη αυτή έγινε προκειμένου να είναι δυνατή :

* Η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση του έργου. Προβλέπεται η συμπλήρωσή του με τα νέα νομοθετήματα, η βελτίωσή με νέα θέματα στα ευρετήρια και κυρίως το θεματικό, καθώς και η επέκτασή του ώστε να συμπεριλάβει και νομοθετήματα άλλων υπουργείων που άμεσα ή έμμεσα προσδιορίζουν τις συνθήκες εργασίας.
* Η περαιτέρω αναζήτηση θεμάτων, αξιοποιώντας τις σχετικές δυνατότητες για ανεύρεση λέξεων, που διαθέτει ο επεξεργαστής κειμένου.
* Η εκτύπωση οποιουδήποτε τμήματος της νομοθεσίας με οποιαδήποτε μορφή, για περαιτέρω επεξεργασία, ή άλλη χρήση.

Οι δυσκολίες υλοποίησης ενός τέτοιου εγχειρήματος εξηγούν γιατί ένα τόσο απαραίτητο βοήθημα-εργαλείο για την εφαρμογή της νομοθεσίας, απουσίαζε μέχρι σήμερα από την "εργαλειοθήκη" των λειτουργών της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Η έκταση του έργου, η οργάνωσή του με απλό και εύχρηστο τρόπο, η επεξεργασία των ευρετηρίων του, η ακρίβεια που απαιτεί ένα έργο νομοθετικού περιεχομένου, είναι ορισμένες μόνο από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσθηκαν. Γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτες και θα μας βοηθήσουν στην βελτίωση του έργου, οι όποιες παρατηρήσεις, και προτάσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η εκπόνηση ανάλογου εγχειρίδιου το οποίο θα καλύπτει την νομολογία για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, ενώ προχωρούμε και στις σχετικές αναφορές των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Πιστεύουμε ότι έτσι δημιουργούμε μια βασική υποδομή στον τομέα αυτό η οποία λείπει στη χώρα μας.

Στην υλοποίηση του έργου σημαντική ήταν η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, τόσο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας, όσο και της πολιτικής του ηγεσίας. Γενικότερα, παρόλο που το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. αποτελεί μία διμερή πρωτοβουλία, η πολύπλευρη συνεργασία μας με την Πολιτεία αποτελεί όχι μόνο αναγκαιότητα, αλλά και καθοριστική προϋπόθεση για την ουσιασική προώθηση της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στη χώρα μας.

Oι προσδοκίες όλων μας είναι το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. να αποτελέσει ένα τόπο επιστημονικής συνεργασίας, και κοινών ενεργειών για την βελτίωση της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στη χώρα μας. Η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας είναι σκοπός βαθιά ανθρωπιστικός, κοινωνικός, αλλά και οικονομικός. Είναι σκοπός για την επίτευξη του οποίου αποτελεί προϋπόθεση η συνεργασία στον τομέα αυτό εργαζομένων και εργοδοτών. Αυτό σηματοδοτεί η ιδρυτική υπόσταση του Ινστιτούτου και αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει η διεθνής εμπειρία.

Συγγραφέας
ΕΛΙΝΥΑΕ
ISBN
960-7389-04-2
Χρονολογία
1994
Σελίδες
1270, 2τ
Εξαντλημένο
'Οχι
Λέξεις κλειδιά