Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Εγκ. 2263.4-1/45983/2020
Φ.Ε.Κ.
/-- 16.7.2020
Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
Εγκ. 45983_2020 1.33 MB