Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Έννοια δημοσίων έργων και γενικές αρχές: (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ειδικές έννοιες και ορισμοί (εργοδότης, φορέας κατασκευής του έργου, ανάδοχος εργολήπτης, σύμβαση, διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή, τεχνικό συμβούλιο) : (άρθ. 3)
 • Κατασκευή δημοσίων έργων : (άρθ. 4)
 • Σύμβαση κατασκευής : (άρθ. 5)
 • Διοίκηση έργου : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις συμβαλλομένων, έκπτωση του αναδόχου, ελαττώματα του έργου, κίνδυνος του έργου : (άρθ. 7)
 • Αυξομειώσεις εργασιών, νέες εργασίες : (άρθ. 8)
 • Διάλυση της σύμβασης, αποζημίωση αναδόχου : (άρθ. 9)
 • Αναθεώρηση τιμών : (άρθ. 10)
 • Παραλαβή του έργου : (άρθ. 11)
 • Ενστάσεις – Αιτήσεις θεραπείας : (άρθ. 12)
 • Δικαστική επίλυση διαφορών : (άρθ. 13)
 • Διαιτητική επίλυση διαφορών : (άρθ. 14)
 • Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ): (άρθ. 15-16)
 • Μητρώο εμπειρίας κατασκευών (ΜΕΚ): (άρθ. 17)
 • Προδιαγραφές και κανονισμοί έργων : (άρθ. 21)
 • Επιθεώρηση δημοσίων έργων : (άρθ. 22)
 • Σύσταση Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών - ΙΟΚ : (άρθ. 24)
 • Μηχανήματα έργων: (άρθ. 25)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 3481/2006, (ΦΕΚ 162/Α/2.8.2006)    «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 3212/2003, (ΦΕΚ 308/Α/31.12.2003)    «Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων»
 • Ν. 3164/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003)    «Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2940/2001, (ΦΕΚ 180/Α/6.8.2001)    «Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2576/1998, (ΦΕΚ 25/Α/9.2.1998)    «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 2229/1994, (ΦΕΚ 138/Α/31.8.1994)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις»
 • Ν.1959/1991, (ΦΕΚ 123/Α/5.8.1991)    «Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 23Α_84 2.4 MB