Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (κύριος του έργου, αναθέτουσα αρχή, εργοδότης, προϊσταμένη αρχή, διευθύνουσα υπηρεσία, μελετητής, σύμβουλος, εταιρεία μελετητών, εταιρεία συμβούλων, σύνθετη μελέτη, τεχνικό συμβούλιο, υπηρεσίες συμβούλου, ανάδοχος, σύμπραξη, προεκτεινόμενη αμοιβή, συμβατική αμοιβή, τελική αμοιβή) : (άρθ. 2)
 • Προγραμματική σύμβαση : (άρθ. 3)
 • Μελετητές - Γραφεία μελετών – Εταιρείες μελετών : (άρθ. 4)
 • Εγγραφή στα μητρώα – Κατηγορίες – Πιστοποιητικά – Αρμόδια υπηρεσία : (άρθ. 5)
 • Προετοιμασία του κύριου του έργου για την ανάθεση μελετών και υπηρεσιών : (άρθ. 6)
 • Επιλογή διαδικασίας : (άρθ. 7)
 • Διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης : (άρθ. 8)
 • Προκηρύξεις - Δημοσιεύσεις : (άρθ. 9)
 • Δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής : (άρθ. 10)
 • Κριτήρια τεχνικής και οικονομικής ικανότητας : (άρθ. 11)
 • Κριτήρια ανάθεσης : (άρθ. 12)
 • Διατάξεις γενικής εφαρμογής : (άρθ. 13)
 • Επιτροπή αξιολόγησης : (άρθ. 14)
 • Ενστάσεις : (άρθ. 15)
 • Προδιαγραφές εκπόνησης μελετών – Επίβλεψη εκπόνησης μελετών και παροχής λοιπών υπηρεσιών : (άρθ. 16)
 • Εγγυήσεις - Ασφάλιση : (άρθ. 17)
 • Εκχώρηση - Υποκατάστατη : (άρθ. 18)
 • Συμπληρωματικές μελέτες ή υπηρεσίες : (άρθ. 19)
 • Αμοιβή μελετητών και υπηρεσιών - Αναθεώρηση : (άρθ. 20)
 • Νέες τιμές – Συγκριτικοί πίνακες : (άρθ. 21)
 • Υποχρεώσεις αναδόχου - Έκπτωση : (άρθ. 22)
 • Προθεσμίες – Ποινικές ρήτρες : (άρθ. 23)
 • Υπερημερία και υποχρεώσεις εργοδότη : (άρθ. 24)
 • Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης : (άρθ. 25)
 • Εμπειρογνώμονες : (άρθ. 26)
 • Διοικητική επίλυση διαφορών : (άρθ. 27)
 • Δικαστική επίλυση διαφορών : (άρθ. 28)
 • Τροποποίηση του ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α/5.10.1977) : (άρθ. 30)
 • Εγκατάσταση μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων : (άρθ. 33§10)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 176Α_03 1.9 MB