Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 3239/1955
Φ.Ε.Κ.
125/Α` 20.5.1955
Υπουργεία
Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόμων

Καταργήθηκε από:

  • Ν. 2972/01, (291/Α/27.12.01)    «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις» → → → (το άρθ. 38 §2 περίπτ. β)

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν.Δ. 186/69, (86/Α/10.5.69)    «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 3239/55 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του ν.δ 3755/57»
  • Ν.Δ. 3755/57, (182/Α/17.9.57)    «Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 125Α_55 335.14 KB