Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (δια βίου μάθηση, τυπική εκπαίδευση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα, μη τυπική εκπαίδευση, άτυπη μάθηση, αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, γενική εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου συμβουλευτική, επαγγελματικός προσανατολισμός, δομή κατάρτισης ή εκπαίδευσης, εισροές, εκροές, επαγγελματικά περιγράμματα, προσόντα, εθνικό πλαίσιο προσόντων, προσόν, περιγραφικοί δείκτες, κλαδικοί περιγραφικοί δείκτες, κλαδικό προσόν, εθνικό δίκτυο δια βίου μάθησης, δήμοι, περιφέρειες) : (άρθ. 2)
 • Φορείς και λειτουργίες του εθνικού δικτύου δια βίου μάθησης : (άρθ. 3)
 • Οργάνωση του συστήματος διοίκησης της δια βίου μάθησης : (άρθ. 4)
 • Συλλογικά όργανα δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση: (άρθ. 5)
 • Γενική γραμματεία δια βίου μάθησης : (άρθ. 6)
 • Η δια βίου μάθηση στις Περιφέρειες : (άρθ. 7)
 • Η δια βίου μάθηση στους Δήμους : (άρθ. 8)
 • Οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο σύστημα διοίκησης της δια βίου μάθησης : (άρθ. 9)
 • Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών : (άρθ. 10)
 • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης : (άρθ. 12)
 • Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης : (άρθ. 13)
 • Φορείς άτυπης μάθησης – Όροι και διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Φορέων του Δικτύου : (άρθ. 14)
 • Εθνικό Πρόγραμμα δια βίου μάθησης : (άρθ. 15)
 • Εθνικό πλαίσιο προσόντων : (άρθ. 16)
 • Μητρώα του δικτύου : (άρθ. 17)
 • Κίνητρα δια βίου μάθησης : (άρθ. 18)
 • Διασφάλιση ποιότητας : (άρθ. 19)
 • Πρόγραμμα εφαρμογής : (άρθ. 20)
 • Προγραμματικές συμβάσεις δια βίου μάθησης : (άρθ. 21)
 • Ρύθμιση θεμάτων λαϊκής επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης : (άρθ. 22)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4342/2015, (ΦΕΚ 143/Α/9.11.2015)    «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις» (το άρθρο 19§20
 • N. 4093/2012, (ΦΕΚ 222/Α/12.11.2012)    «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 163Α_10 473.49 KB