Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Απλοποίηση και εκσυγχρονισμός της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων : (μέρος 1, κεφ. Α)
 • Ορισμοί (νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, επαγγελματικές δραστηριότητες, επαγγελματικό προσόν, αδειοδότηση) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Προϋποθέσεις άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας : (άρθ. 4)
 • Έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας : (άρθ. 5)
 • Χορήγηση άδειας σε νομικά πρόσωπα : (άρθ. 6)
 • Εξετάσεις από αδειοδοτημένους φορείς : (άρθ. 7)
 • Έλεγχος των αδειοδοτημένων φορέων : (άρθ. 8)
 • Ενιαίο μητρώο προσώπων που ασκούν τεχνικά επαγγέλματα : (άρθ. 9)
 • Επιτροπή τεχνικών επαγγελμάτων : (άρθ. 10)
 • Έλεγχος ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών Κυρώσεις και άλλες διατάξεις : (μέρος 1, κεφ. Β)
 • Τροποποίηση του ν. 6422/1934 (412/Α/28.11.1934) : (άρθ. 14§3-5)
 • Απλοποίηση της αδειοδότησης μεταποιητικών δραστηριοτήτων : (μέρος 2)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία μεταποιητικών δραστηριοτήτων : (μέρος 2, κεφ. Α)
 • Ορισμοί (βιομηχανία - βιοτεχνία, επαγγελματικό εργαστήριο, αποθήκη, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, φορέας, εγκατάσταση – ίδρυση, λειτουργία, επέκταση δραστηριότητας, εκσυγχρονισμός δραστηριότητας, δραστηριότητες υψηλής – μέσης- χαμηλής όχλησης, υψηλό μηχάνημα, υψηλή εγκατάσταση, αδειοδοτούσα αρχή) : (άρθ. 17)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 18)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριοτήτων : (άρθ. 19)
 • Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης, λειτουργίας : (άρθ. 19§1)
 • Προϋποθέσεις και κριτήρια για την εγκατάσταση των δραστηριοτήτων : (άρθ. 20)
 • Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων : (άρθ. 21)
 • Διατάξεις γενικής εφαρμογής : (μέρος 2, κεφ. Β)
 • Μητρώο πιστοποιημένων επιθεωρητών : (άρθ. 27)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 36)
 • Διαχείριση αποβλήτων : (άρθ. 37)
 • Ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων : (μέρος 3)
 • Ορισμοί (επιχειρηματικό πάρκο, άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, χώρος υποδοχής επιχειρήσεων, οργανωμένοι υποδοχείς μεταποιητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επιχειρηματικό σχέδιο, εταιρεία ανάπτυξης επιχειρησιακού πάρκου, εταιρεία διαχείρισης, κανονισμός λειτουργίας, έργα υποδομής, κοινόχρηστοι χώροι, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, κοινωφλείς χώροι, επιχειρηματικό πάρκο ενδιάμεσου βαθμού οργάνωσης-ΕΠΕΒΟ) : (άρθ. 41)
 • Ίδρυση και λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων : (κεφ. Β)
 • Εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων : (άρθ. 54)
 • Ίδρυση και λειτουργία λοιπών κατηγοριών επιχειρηματικών πάρκων : (κεφ. Γ)
 • Διοίκηση, διαχείριση, εποπτεία και κίνητρα επιχειρηματικών πάρκων : (κεφ. Δ)
 • Προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών : (μέρος 4)
 • Ορισμοί (αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, όχημα οδικών μεταφορών) : (άρθ. 67)

Σχετικό έγγραφο:

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α` 23.7.2020)    Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις
 • Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α` 7.5.2020)    Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
 • Ν. 4635/2019, (ΦΕΚ 167/Α` 30.10.2019)    Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
 • N. 4609/2019, (ΦΕΚ 67/Α/3.5.2019)    «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4550/2018, (ΦΕΚ 108/Α/20.6.2018) «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις» →→ (το άρθρο 19§5)
 • N. 4549/2018, (ΦΕΚ 105/Α/14.6.2018)    «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις»
 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)    «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • N. 4442/2016, (ΦΕΚ 230/Α/7.12.2016)    «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016)    «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
 • Ν. 4302/2014, (ΦΕΚ 225/Α/8.10.2014)    «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4254/2014, (ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014)    «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013)    «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012)    «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 143Α_2011 687.54 KB