Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικό λύκειο - ΓΕ.Λ. : (κεφ. Α)
 • Επαγγελματικό λύκειο - ΕΠΑ.Λ. : (κεφ. Β)
 • Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα : (άρθ. 12)
 • Ειδικά θέματα Μαθητείας : (άρθ. 14)
 • Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων - ΕΟΕ : (κεφ. Γ)
 • Οργάνωση και λειτουργία φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης : (κεφ. Δ)
 • Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης : (άρθ. 17)
 • Επαγγελματικά περιγράμματα και προγράμματα σπουδών : (άρθ. 18)
 • Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) : (άρθ. 19)
 • Ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης - ΙΕΚ : (άρθ. 23)
 • Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα: (άρθ. 25)
 • Περιφερειακές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων − Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης - ΔΔΒΜ : (άρθ. 26)
 • Θέματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. : (άρθ. 29)
 • Θέματα Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων : (άρθ. 30)
 • Απασχολούμενοι σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια : (άρθ. 31)
 • Θέματα Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Συστήματος Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων : (άρθ. 38)
 • Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής εργοληπτικών : (άρθ. 55)
 • Διεύρυνση προστασίας των ΑΜΕΑ : (άρθ. 56)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4485/2017, (ΦΕΚ 114/Α/4.8.2017)    «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016)    «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
 • N. 4386/2016, (ΦΕΚ 83/Α/11.5.2016)    «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4316/2014, (ΦΕΚ 270/Α/24.12.2014)    «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4310/2014, (ΦΕΚ 258/Α/8.12.2014)    «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4229/2014, (ΦΕΚ 8/Α/10.1.2014)    «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 193Α_2013 307.13 KB