Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, άδεια παράστασης, χώρος παραστάσεων, πολυχώρος, μέγιστος πληθυσμός) : (άρθ. 2)
  • Επιτρεπόμενοι χώροι παραστάσεων : (άρθ. 3)
  • Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου και άδεια παράστασης : (άρθ. 4)
  • Ουσιαστικές προϋποθέσεις για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου − αποκλίσεις : (άρθ. 5)
  • Κυρώσεις : (άρθ. 6)

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 4315/2014, (ΦΕΚ 269/Α/29.12.2014)    «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4238/2014, (ΦΕΚ 38/Α/18.2.2014)    «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» →→(αντικατάσταση των περιπτώσεων 3 και 4 του άρθρου 11§2)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 8Α_2014 349.74 KB