Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς ………………, III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 …………… και IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Έννοια των διακρίσεων (άμεση διάκριση, έμμεση διάκριση, παρενόχληση, διάκριση, διάκριση λόγω σχέσης, διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών, πολλαπλή διάκριση, άρνηση εύλογων προσαρμογών, εύλογες προσαρμογές) : (άρθ. 2)
 • Ίση μεταχείριση : (κεφ. Β)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ειδικών επαγγελματικών απαιτήσεων : (άρθ. 4)
 • Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση : (άρθ. 5)
 • Δικαιολογημένη διαφορετική μεταχείριση λόγω ηλικίας : (άρθ. 6)
 • Θετική δράση και ειδικά μέτρα : (άρθ. 7)
 • Προστασία : (κεφ. Γ)
 • Παροχή προστασίας : (άρθ. 8)
 • Βάρος αποδείξεως : (άρθ. 9)
 • Προστασία έναντι αντιμέτρων : (άρθ. 10)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)
 • Προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης : (κεφ. Δ)
 • Συνεκτίμηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης : (άρθ. 12)
 • Κοινωνικός διάλογος : (άρθ. 13)
 • Φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης : (άρθ. 14)
 • Αρχές και υπηρεσίες για την εποπτεία και προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης : (άρθ. 15)
 • Συνεργασία φορέων : (άρθ. 16)
 • Ενημέρωση και διάδοση πληροφοριών : (άρθ. 17)
 • Λοιπές διατάξεις : (κεφ. Ε)
 • Τροποποίηση του N. 3094/2003 - ΦΕΚ 10/Α/22.1.2003 : (άρθ. 18-20)
 • Τελικές διατάξεις : (κεφ. ΣΤ)
 • Περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς : (μέρος Β, τμήμα Α)
 • Διοικητικές ρυθμίσεις : (μέρος β, τμήμα Β)
 • Σύσταση εθνικού μηχανισμού διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης : (μέρος β, τμήμα Δ)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 3419/2005 (297/Α) : (άρθ. 74)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 232A_2016 577.31 KB