Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών : (μέρος Α)
 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (φορέας εξετάσεων, εξεταστές, θεωρητική εξέταση, δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, χώροι διενέργειας ειδικών δοκιμασιών, εποπτεία, επόπτες, αξιολόγηση των εξεταστών και των εκπαιδευτών κατά τη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, αξιολογητές) : (άρθ. 2)
 • Εξεταστές : (άρθ. 3)
 • Διαδικασία δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών και οδηγών : (άρθ. 4)
 • Καταγραφή εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών: (άρθ. 5)
 • Εποπτεία και αξιολόγηση εξεταστών και εκπαιδευτών : (άρθ. 6)
 • Χώροι διενέργειας δοκιμασιών : (άρθ. 7)
 • Κέντρο ελέγχου και πληροφοριακό σύστημα : (άρθ. 8)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 9)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 10)
 • Άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης : (μέρος Β)
 • Τροποποίηση του π.δ. 51/2012 : (άρθ. 11)
 • Ορισμοί (μοτοποδήλατο, μοτοσικλέτα μηχανοκίνητο τρίκυκλο, ελαφρύ τετράκυκλο, λόγος ισχύος προς βάρος, κατηγορία Α2) : (άρθ. 11)
 • Τροποποίηση της Α3/οικ./50984/7947/22.11.2013 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων : (άρθ. 12)
 • Οικονομικά θέματα αδειών οδήγησης : (άρθ. 13)
 • Συνοδευόμενη οδήγηση : (άρθ. 14)
 • Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών : (άρθ. 17)
 • Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων : (άρθ. 19)
 • Τροποποίηση των νόμων 3897/2010 (208/Α), 4530/2018 (59/Α) και του π.δ. 595/1984 (218/Α) : (άρθ. 20)
 • Αποστάσεις ασφαλείας πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων: (άρθ. 20§7)
 • Τροποποίηση διατάξεων για Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα : (άρθ. 21)
 • Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας : (άρθ. 22)
 • Διαγραφή ανεξόφλητων προστίμων στις αστικές συγκοινωνίες : (άρθ. 23)
 • Χρόνος μηχανοδήγησης : (άρθ. 24)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 12§1 του ν. 4452/2017 (17/Α) : (άρθ. 25)
 • Στήριξη φροντίδας τέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών : (άρθ. 26)
 • Τροποποίηση του άρθρου 119 του ν. 4001/2011 (179/Α) : (άρθ. 29)
 • Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4549/2018 (Α΄105) : (άρθ. 30)
 • Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υγείας : (άρθ. 31)
 • Ρυθμίσεις βοσκήσιμων γαιών : (άρθ. 32)
 • Ρυθμίσεις γεωργικών κατασκευών : (άρθ. 33)
 • Τροποποίηση του π.δ. 24/31.5.1985 (Δ΄ 270) : (άρθ. 33§2)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 69§3 του ν. 4307/2014 (246/Α) : (άρθ. 34)
 • Τροποποίηση των ρυθμίσεων για τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων : (άρθ. 35)
 • Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3889/2010 (182/Α) : (άρθ. 36)
 • Διευθέτηση πληρωμής εκκρεμών υποχρεώσεων του Πράσινου Ταμείου : (άρθ. 37)
 • Επικουρικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών παροχής υγείας στις Ένοπλες Δυνάμεις : (άρθ. 38)
 • Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 (188/Α) : (άρθ. 39)
 • Τροποποίηση των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 (16/Α) : (άρθ. 40)
 • Τροποποίηση των άρθρων 71 και 76 του ν. 4427/2016 (188/Α) και του άρθρου 43 του π.δ. 84/2018 (156/Α) : (άρθ. 41)
 • Προσθήκη παραγράφου 3Α, μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (294/Α), όπως κωδικοποιήθηκε με το β.δ. 281/1973 (84/Α) : (άρθ. 42)
 • Ανανέωσης άδειας οδήγησης : (άρθ. 43)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 44)
 • Τροποποίηση του ν . 2696/1999 (57/Α) : (άρθ. 46)
 • Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) : (άρθ. 47)
 • Τροποποίηση του ν. 3463/2006 (114/Α) : (άρθ. 48)
 • Τροποποίηση του ν. 4530/2018 (59/Α) : (άρθ. 49-50)
 • Αίτηση για την έκδοση της άδειας των §9,10 του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (285/Α) για έργα : (άρθ. 51)

Σχετικό έγγραφο:

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 40Α_2018 571.07 KB