Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 30Α_2020 16.09 MB
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΙΔΡΥΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΠΙ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στο άρθρο 73 του ν. 4427/2016 (Α ́188) η φράση «εξαιρουμένων των υπαλλήλων Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33)» αντικαθίσταται από τη φράση «εξαιρουμένων των υπαλλήλων του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, κλάδων ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών (ATSEP), κλάδου ΠΕ/ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων (AFISO), καθώς και των υπαλλήλων ανεξαρτήτως κλάδου που εργάζονται σε οργανικές μονάδες της Αεροναυτιλίας με το σύστημα της 24ωρης απασχόλησης (φυλακές) για τους οποίους οι ώρες εργασίας ορίζονται εβδομαδιαίως στις τριάντα τρεις (33)».

2. Η υποπερίπτωση αα ́ της περίπτωση β ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 76 του ν.4427/2016 (Α ́188), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 117 του ν. 4472/2017 (Α ́74) και το άρθρο 41 του ν. 4599/2019 (Α ́ 40), αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Μέχρι την επιλογή Διοικητή τής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με το άρθρο 2, χρέη Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εκτελεί ο υπηρετών Διοικητής της ΥΠΑ».

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019», αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021» και η φράση «των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» από τη φράση «των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών» και η παράγραφος 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ’ αόριστον μετά την 30ή Οκτωβρίου 2018, εφόσον, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, υλοποιήσουν μέχρι και τη 30ή Οκτωβρίου 2018, την εφαρμογή και εγκατάσταση ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις κατωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄: α) Εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών stage II, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 21523/763/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1439), όπως ισχύει. β) Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται σε σχετική, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενη, μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων: i) στον ισόγειο χώρο του, ii) εντός των φρεατίων των αντλιών – διανομέων υγρών καυσίμων, iii) στο χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων, iv) στο χώρο στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου ή του σταθμού και v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού, εφόσον το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους. Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται με αυτόματη διαδικασία τα εξής: i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον χώρο των αντλιών και των διανομέων υγρών καυσίμων (emergency shut down). ii) Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού. iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος. Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα EN60079-29-1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπροσθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης. γ) Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ από αρμόδιο μηχανικό για όλη την έκταση του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων. Στη μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ’ ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταμένων πρατηρίων ή ολικών ανακατασκευών σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Η μελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό και υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο στον φάκελο της Υπηρεσίας. Ειδικότερα, εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας, δεν πρέπει να υφίσταται επιπλέον καύσιμη ύλη εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για τη λιανική διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο ή τον σταθμό αυτοκινήτων. Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας

του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας. δ) Πιστοποιητικά: i) Για τις μεταλλικές δεξαμενές σύμφωνα με το πρότυπο EN 12285 ή άλλο αντίστοιχο. ii) Για τις πλαστικές δεξαμενές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα. iii) Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: α) Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ ΗD 384, όπως ισχύει, και β) συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄1426) και το π.δ. 42/2003 (Α΄ 44) αντίστοιχα και την τελευταία έκδοση των ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, ή άλλα αντίστοιχα. iv) Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και πρακτικές και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμασίας. v) Σε περίπτωση που στο πρατήριο ή στον σταθμό αυτοκινήτων υφίσταται εξοπλισμός, επιπλέον του ελαχίστου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα (π.χ. αεροφυλάκια, ανυψωτικά κ.λπ.), υποβάλλονται και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τον εν λόγω εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς. ε) Έκδοση νέου Πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. στ) Εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I. Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα μανδάλωσης (interlock) και περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενες βάνες αποκοπής καυσίμου, οι οποίες επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ελέγχονται με δύο ανεξάρτητους τρόπους για όλο το διάστημα της παραλαβής καυσίμου τα εξής: α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου με τον σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου, καθώς και β) η ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην ανωτέρω διάταξη μανδάλωσης, καθώς και η συνδεσμολογία του, είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ATEX, καθώς και το σχεδιάγραμμα σωληνώσεων και οργάνων της εγκατεστημένης διάταξης, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά επισυναπτόμενα στην αίτηση του ενδιαφερομένου.

Επιπροσθέτως, για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που θα εκτελέσουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις έναρξης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όπου δεν υφίσταται Εθνική νομοθεσία για τα απαιτούμενα επαγγέλματα, σχετική πιστοποίηση σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις. Πριν την έναρξη των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 18 των υπ’ αριθ. π.δ. 1224/ 1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά περίπτωση, όπως ισχύει. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει τη λειτουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκδοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει μέχρι και τη 30ή Οκτωβρίου 2018 στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής: α) Αίτηση του φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των αρμόδιων μηχανικών του πρατηρίου ή του σταθμού, στις οποίες δηλώνονται κατά περίπτωση τα εξής: i) Η μελέτη και το σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ εφαρμόστηκαν πλήρως. Επισυνάπτεται το «κατασκευαστικό» (as built) σχεδιάγραμμα αντιεκρηκτικής προστασίας. ii) Υφίσταται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, το οποίο ελέγχθηκε ως προς την ορθή εφαρμογή του. iii) Υφίσταται εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, που έχει συνταχθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας με στοιχεία «……………….» και ακολουθήθηκε κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών προσαρμογής του πρατηρίου ή του σταθμού. iv) Το δίκτυο σωληνώσεων ανάκτησης των ατμών υδρογονανθράκων προς το βυτιοφόρο, καθώς και η διάταξη ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I, ελέγχθηκαν ως προς την λειτουργικότητα - αποτελεσματικότητά τους, τυχόν διαρροές, καθώς και την ικανότητά του, να μεταφέρει τους ατμούς στο βυτιοφόρο. Η πίεση που μετρήθηκε στο σωλήνα των ατμών λίγο πριν το βυτιοφόρο είναι η εξής: v) Το ασφαλιστικό του δικτύου εξαερώσεως των δεξαμενών ελέγχθηκε ότι ανοίγει σε υποπίεση 2 έως 6 mbar και υπερπίεση 35mbar. vi) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ορθά όλος ο εξοπλισμός που προβλέπεται για την φάση ανάκτησης ατμών stage II.

vii) Έχουν συγκεντρωθεί τα Πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων περιλαμβάνονται και στον τεχνικό φάκελο ποιότητας που υφίσταται στο πρατήριο ή στο σταθμό και υποβάλλονται με την παρούσα υπεύθυνη δήλωση. Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη. γ) Το «κατασκευαστικό» (as built) σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ. δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ. ε) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε ισχύ του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή του σταθμού, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών. στ) Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας όλων των σωληνώσεων καυσίμων. ζ) Πιστοποιητικά ATEX όλου του εξοπλισμού (αντλία, διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λπ.). Η αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων, εκδίδει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος νέα άδεια λειτουργίας, αορίστου χρονικής ισχύος για το πρατήριο και, στην περίπτωση σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία αφαιρεί την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες υγρών καυσίμων και χορηγεί άδεια λειτουργίας, δεκαετούς ισχύος, σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης άνευ αντλιών υγρών καυσίμων και ακολουθείται η διαδικασία της σφράγισης των εγκαταστάσεών του, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθούν από την αρμόδια υπηρεσία συμπληρωματικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να προσκομιστούν εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης των ελλείψεων στον ενδιαφερόμενο, διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται. Κατά το ανωτέρω διάστημα θεωρείται ότι το πρατήριο συνεχίζει τη λειτουργία του με την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι και τη 30ή Οκτωβρίου 2018, το υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί. Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εφόσον, πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄1261) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150) κατά περίπτωση, όπως ισχύουν. Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 2801/ 2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι στεγάζονται νέες χρήσεις μετά την 30ή Οκτωβρίου 2018, τουλάχιστον μίας εξ αυτών που αναφέρεται στο εδάφιο στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄46), συμπεριλαμβάνοντας και τις χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, άνωθεν του επιπέδου ή των επιπέδων που καταλαμβάνει το πρατήριο υγρών καυσίμων ή ο σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένος με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω

πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του. Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, που λειτουργούν σε θέσεις που απέχουν απόσταση μικρότερη από τριάντα (30) μέτρα από κτίρια και χώρους με χρήσεις αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του παρόντος. Εξαιρούνται μόνο οι σταθμοί αυτοκινήτων, οι οποίοι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους στις υφιστάμενες θέσεις τους εφόσον εφοδιαστούν με άδεια λειτουργίας μόνο στο μέρος που αφορά τη στάθμευση και τις τυχόν λοιπές εξυπηρετικές εγκαταστάσεις (πλυντήρια - λιπαντήρια), πλην των αντλιών καυσίμων. Επιπλέον, είναι δυνατή η μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων, για τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους σταθμούς αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης που είναι εξοπλισμένοι με αντλίες καυσίμων, από το πλησιέστερο σημείο των κτιρίων ή χώρων, με χρήσεις μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου, εφόσον τα υπόψη πρατήρια υγρών καυσίμων ή σταθμοί λάβουν συγκεκριμένα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας, των οποίων οι προδιαγραφές θα οριστούν και θα εξειδικευθούν με τη σχετική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Τα λειτουργούντα πρατήρια και οι αντλίες καυσίμων των σταθμών που, παρά τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφάλειας, χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη της νέας ελάχιστης απόστασης ασφαλείας που θα προέλθει με τη λήψη των ανωτέρω συγκεκριμένων κατάλληλων προστατευτικών μέτρων ασφαλείας, απομακρύνονται εντός επταετίας από της ισχύος του υπόψη νόμου. Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄82) για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄222).

Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, παύουν να λειτουργούν με προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται. Τα ως άνω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά, δύνανται μέχρι την 30ή Ιουνίου 2021 να αιτηθούν νέας άδειας λειτουργίας στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, εφόσον πριν από την αίτηση λειτουργίας, υλοποιήσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας για την αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υπουργικής απόφασης 59555/2459/26.9.2000 (Β΄ 1261) όπως ισχύει, εφόσον εγκρίνει την αίτηση μεταβολών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α΄303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄150), κατά περίπτωση, όπως ισχύουν. Σε περίπτωση που με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και μέσο, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ενημερωθεί ότι υφίσταται νέο κτίριο ή χώρος μετά τη 10η Δεκεμβρίου 2018 με χρήση μίας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012, με χωρητικότητα άνω των πενήντα (50) ατόμων, σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από πρατήριο υγρών καυσίμων ή σταθμό αυτοκινήτων εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, η ανωτέρω Υπηρεσία ενημερώνει άμεσα και εγγράφως τον εκμεταλλευτή του ως άνω πρατηρίου υγρών καυσίμων ή σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένου με αντλίες υγρών καυσίμων, για την υποχρέωση εφαρμογής και εγκατάστασης των ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις ανωτέρω υποδείξεις α΄ έως και στ΄. Η μη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή στην παραπάνω υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και με σφράγιση των εγκαταστάσεων, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της έγγραφης ενημέρωσής του».

 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 82 του Ν. 4530/2018    (Α΄ 59) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
1. Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του Παραρτήματος ΙΙI του Π.Δ. 51/2012    (Α΄ 101) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:

«δ) Η οριστική εκτίμηση της ικανότητας για ασφαλή οδήγηση των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που εμφανίζουν προβλήματα υγείας, τα οποία εμπίπτουν στο Παράρτημα III του ν. 4413/2016, διενεργείται από ειδική επιτροπή ιατρών, που συστήνεται δια του παρόντος. ...................................

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 2696/1999   , Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57) προστίθενται ορισμοί περί οχήματος ειδικής χρήσης και οχήματος ειδικού σκοπού και τροποποιείται ο ορισμός περί μηχανήματος έργου ως εξής:
«Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και /ή εξοπλισμό».
«Μηχάνημα έργου: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού».

2. Στο άρθρο 86 του Ν. 2696/1999   , Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλα τα Μηχανήματα Έργου υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο τεχνικής επάρκειας κάθε πέντε (5) έτη, μετά την έκδοση αρχικής άδειας Μ.Ε.
β. Για τα μηχανήματα έργου, τα οποία κατά τον χρόνο ισχύος του παρόντος νόμου είναι ήδη ταξινομημένα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται το πρόγραμμα διενέργειας περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας με βάση το είδος του μηχανήματος, τον αριθμό κυκλοφορίας, την παλαιότητα ή γεωγραφικά κριτήρια.
γ. Το αντικείμενο του περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας μηχανημάτων έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του μηχανήματος έργου.
δ. Ο περιοδικός έλεγχος τεχνικής επάρκειας των Μ.Ε. διενεργείται από Φορείς Ελέγχου (Φ.Ε.) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της Υ.Α. οικ. 3354/91/2001     (149 Β΄) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO ΕΝ 17020 όπως κάθε φορά ισχύει. Τα πρόσωπα του Φορέα που διενεργούν περιοδικούς ελέγχους τεχνικής επάρκειας Μ.Ε. είναι μηχανικοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το αντικείμενο και τη διενέργεια του περιοδικού ελέγχου τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.
στ. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά και για τα μηχανήματα έργου.
ζ. Για την «Οριστική Διαγραφή» και «Προσωρινή Διαγραφή» Μηχανήματος Έργων (Μ.Ε.) και οχήματος ειδικής κατηγορίας από το μητρώο Μηχανημάτων Έργων (Μ.Ε.) και οχημάτων ειδικής κατηγορίας, όπως καθορίζεται από την Υ.Α. οικ. 21867/2016    (Β΄3276), που δεν εξαιρούνται από την καταβολή τελών χρήσης, αρκεί η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ότι τα υπόψη τέλη είναι βεβαιωμένα και εξοφλημένα για τα προηγούμενα έτη και κατ’ ανώτατο για τα τελευταία δέκα (10) έτη από την ημερομηνία διαγραφής, ως ορίζεται στην ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση. Η τέτοια ενέργεια δεν επηρεάζει τις εκ τελών οφειλές πέραν του άνω χρονικού διαστήματος».

3. Προστίθεται άρθρο 86Α στον Ν. 2696/1999   , Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 86Α Έλεγχος Τεχνικής Επάρκειας Μηχανήματος Έργου (Μ.Ε.)
1. Πεδίο εφαρμογής Στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν όλα τα Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όλα τα Μηχανήματα Έργου, εξαιρουμένων των καινουργών, υπόκεινται υποχρεωτικά σε έλεγχο τεχνικής επάρκειας πριν την έκδοση έγκρισης τύπου.
3. Ως καινουργές Μηχάνημα Έργου θεωρείται αυτό το οποίο δεν έχει τεθεί σε χρήση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κανονισμού 2016/1628/ΕΕ ή του εκάστοτε ισχύοντος.

4. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου καινουργούς Μ.Ε. απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την τεχνική ευθύνη, για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και την καταλληλότητα του Μ.Ε. σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ. (ασφάλεια, αναγκαίος εξοπλισμός κ.λπ.).

5. Για τα καινουργή Μηχανήματα Έργου για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η υποβολή στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, Τεχνικής Έκθεσης και Υπεύθυνης Δήλωσης Μηχανικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος βεβαιώνει ότι το μηχάνημα δεν έχει τεθεί σε χρήση και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τα τεχνικά χαρακτηριστικά, την ασφάλεια λειτουργίας και την καταλληλότητα του Μ.Ε., σχετικά με τις απαιτήσεις του Κ.Ο.Κ., όπως αναφορικά με την ασφάλεια και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

6. α. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης τύπου των υπολοίπων Μ.Ε. (μη καινουργών) απαιτείται η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παραγράφου 10 του παρόντος.
β. Για τα υπόλοιπα Μ.Ε. μη καινουργή, για τα οποία δεν εκδίδεται έγκριση τύπου, αλλά ταξινομούνται βάσει ήδη εκδοθείσας ισχύουσας έγκρισης τύπου, απαιτείται η διενέργεια ελέγχου τεχνικής επάρκειας και η υποβολή στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, της σχετικής τεκμηρίωσης, η οποία καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών της παραγράφου 10 του παρόντος.

7. Το αντικείμενο του ελέγχου τεχνικής επάρκειας Μηχανημάτων Έργου αφορά σε θέματα ασφάλειας λειτουργίας και κυκλοφορίας του Μηχανήματος Έργου.

8. Ο έλεγχος τεχνικής επάρκειας των Μ.Ε. διενεργείται από Φορείς Ελέγχου (Φ.Ε.) οι οποίοι έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης, σύμφωνα με την διαδικασία της υπ’ αρ. Υ.Α. οικ. 3354/91/2001    (Β΄ 149) και είναι διαπιστευμένοι για τον σκοπό αυτό σύμφωνα με το Πρότυπο ISO ΕΝ 17020 όπως κάθε φορά ισχύει.

9. Οι υπάλληλοι ή συνεργάτες, του πιστοποιουμένου κατά τις ανωτέρω προβλέψεις Φορέα διενέργειας τεχνικών ελέγχων επάρκειας Μηχανημάτων Έργου, οι οποίοι θα προβαίνουν στον σχετικό τεχνικό έλεγχο, απαιτείται να είναι μηχανολόγοι μηχανικοί, απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

10. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για το αντικείμενο και τη διενέργεια του ελέγχου τεχνικής επάρκειας, τα προσόντα των προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους και τις προϋποθέσεις έκδοσης της σχετικής τεκμηρίωσης.

11. Αναπτύσσεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Διαδικτυακή Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου όλων των Μηχανημάτων Έργων της Επικράτειας. Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται στοιχεία που αφορούν στα μηχανήματα έργου και μεταπίπτουν εγγραφές που ήδη τηρούνται στο υφιστάμενο Μητρώο Μηχανημάτων Έργων.

12. Στην Εφαρμογή καταχωρούνται και τηρούνται οι Εγκρίσεις Τύπου των Μηχανημάτων Έργου, τα στοιχεία ταξινόμησης των Μηχανημάτων Έργου, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αυτών. Επιπλέον, καταχωρούνται και τηρούνται τα οικονομικά στοιχεία των μηχανημάτων έργου.

13. Στην Εφαρμογή θα έχουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, καθώς και εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Διευθύνσεων Τεχνικών Έργων των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων για απευθείας καταχώρηση στοιχείων αρμοδιότητάς τους, καθώς και για εκτύπωση διοικητικών εγγράφων μέσω της Εφαρμογής.

14. Η Εφαρμογή μπορεί να διασυνδέεται με Μητρώα ή Συστήματα που τηρούνται από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 4623/2019    (Α΄ 134). Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη και λειτουργία της ανωτέρω Εφαρμογής.

15. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2021. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια του ελέγχου τεχνικής επάρκειας Μ.Ε. και τροποποιείται αναλογικά η  Υ.Α. οικ. 21867/2016    (3276 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών».

4. Προστίθεται άρθρο 87Α στον Ν. 2696/1999   , Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 87Α
Ταξινόμηση και έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ταξινόμηση και η έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα των καινούργιων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού, όπως αυτά ορίζονται στην με Υ.Α. 29949/1841/2009    (Β΄ 2112) κοινής υπουργικής απόφασης και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/858 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018, καθώς και αυτών που έχουν ταξινομηθεί πρώτη φορά σε χώρα του εξωτερικού και εισάγονται στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα, διενεργείται από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας».

5. Προστίθεται άρθρο 90Α στον Ν. 2696/1999    , Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 90Α

1. Επαναταξινόμηση και χορήγηση νέας άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των ήδη κυκλοφορούντων στη Χώρα Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού Οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού, τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη ταξινομηθεί στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και τους έχουν χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων, επαναταξινομούνται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. Για τη χορήγηση νέας άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας, πρόσθετα των προβλεπόμενων από άλλες διατάξεις δικαιολογητικών, απαιτείται και η υποβολή δικαιολογητικών που καθορίζει με απόφασή του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

2. Η επαναταξινόμηση των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού γίνεται μετά από την οριστική διαγραφή τους από το Μητρώο Μηχανημάτων Έργου που τηρείται στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών. Η οριστική διαγραφή των ήδη κυκλοφορούντων Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού ολοκληρώνεται με την έκδοση βεβαίωσης ενημέρωσης του Μητρώου Μηχανημάτων Έργου από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, η οποία προϋποθέτει την εξόφληση όλων των οφειλόμενων τελών χρήσης.

3. Ακολούθως τα οχήματα επαναταξινομούνται στις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος».

6. Προστίθεται άρθρο 90Β στον Ν. 2696/1999   , Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄ 57), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 90Β
Πρόσκληση για επαναταξινόμηση των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού

1. Όλα τα Οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού, τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί στις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας και τους έχουν χορηγηθεί άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας Μηχανημάτων Έργων, επαναταξινομούνται σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ως εξής:
α. Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου ή έγκριση ταξινόμησης επαναταξινομούνται εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β. Τα υπόλοιπα οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί έγκριση τύπου Μηχανήματος Έργων, επαναταξινομούνται βάσει προγράμματος επαναταξινόμησης που καθορίζεται με απόφασή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

2. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επαναταξινόμησης των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού απαγορεύεται η κυκλοφορία με πινακίδες Μηχανημάτων Έργων των Οχημάτων Ειδικής Χρήσης - Ειδικού σκοπού για τα οποία για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η επαναταξινόμησή τους».

7. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 87Α, 90Α και 90Β, αρχίζει από:
α. την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως προς τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για την πρώτη ταξινόμηση, επαναταξινόμηση και μεταβίβαση οχημάτων Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού που εκδίδεται με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 20, 53, 84, 87, 88 του Ν. 2696/1999    με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Α΄57) και
β. την τροποποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 86Α, 87Α, 90Α και 90Β της υπ’ αριθμ. Υ.Α. Οικ 3763/111/2015    (Β΄ 1163) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Ν. 4530/2018    (Α΄ 59) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ισχύς των διατάξεων της παραπάνω περίπτωσης παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022».

2. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του Ν. 4530/2018    (Α΄ 59) καταργείται.

3. Στο τέλος του άρθρου 6 του Π.Δ. 79/2004    με τίτλο «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθμών Υπεραστικών Λεωφορείων και Σταθμών Φορτηγών Αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπορευματικών σταθμών αυτοκινήτων)» (Α΄ 62), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου παροχής υγρών και αερίων καυσίμων δημόσιας χρήσης από νόμιμους υφιστάμενους σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, εφόσον:
α) το πρατήριο χωροθετείται σε ανεξάρτητο γήπεδο ή σε ανεξάρτητο τμήμα οικοπέδου του σταθμού υπεραστικών λεωφορείων, σε ανεξάρτητο τμήμα αυτού,
β) το πρατήριο διαθέτει περίφραξη στο κοινό όριο με τον σταθμό, ώστε να μην υφίσταται εσωτερική δίοδος επικοινωνίας των χώρων του πρατηρίου και του σταθμού,
γ) το πρατήριο διαθέτει διαφορετική κυκλοφοριακή σύνδεση από τον σταθμό,
δ) το πρατήριο διαθέτει ανεξάρτητες κτιριακές εγκαταστάσεις από τον λοιπό σταθμό και (ε) τηρούνται οι σχετικές διατάξεις που καθορίζουν την αδειοδότηση των πρατηρίων δημόσιας χρήσης, κατ’ εφαρμογή των ισχυόντων όρων δόμησης και με την προϋπόθεση ότι δεν αντίκεινται προς τις ισχύουσες χρήσεις γης».

Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Στις περιπτώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 3986/2011    (Α΄ 152), οι αρμοδιότητες της έγκρισης υψομετρικής μελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών ασκούνται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και επί εκκρεμών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης της υψομετρικής μελέτης οδών».