Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και άλλες διατάξεις
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 131Α_2020 158.03 KB
ΜΕΡΟΣ Α: ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως σε υπαίθριο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Συτάγματος και το άρθρο 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), κατά τρόπον ώστε να μην εκτίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η δημόσια ασφάλεια και να μην διαταράσσεται υπέρμετρα η κοινωνικοοικονομική ζωή ορισμένης περιοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Γ: ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 5 του ν. 2018/1992 (Α΄ 33).
2. Από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 14, καταργούνται το ν.δ. 794/1971 (Α΄ 1), το β.δ. 269/1972 (Α΄ 59) και το β.δ. 168/1972 (Α΄ 35).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ