Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 669/1977
Φ.Ε.Κ.
241/Α` 1.9.1977
Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. Α)
 • Ορισμοί (λατομικά ορυκτά) : (άρθ. 1§1)
 • Άδεια εκμετάλλευσης : (κεφ. Β)
 • Εποπτεία και έλεγχος εκμετάλλευσης λατομείων : (κεφ. Γ)
 • Έργο επιτροπής : (άρθ. 4)
 • Παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης λατομείων με μίσθωση ή εισφορά : (κεφ. Δ)
 • Εκμετάλλευση δημοσίων λατομείων : (κεφ. Ε)
 • Εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών λατομείων : (κεφ. ΣΤ)
 • Ένδικα μέσα : (κεφ. Ζ)

Τροποποιήθηκε από το :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)    «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016)    «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 1428/1984, (ΦΕΚ 43/Α/11.4.1984)    «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 241Α_77 334.76 KB