Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν. 716/1977
Φ.Ε.Κ.
295/Α` 5.10.1977
Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο του νόμου : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (μελέτη, εργοδότης, μελετητής, γραφείο μελετών, συμπράττοντα γραφεία, ανάδοχος, μητρώο μελετητών, μητρώο γραφείων μελετητών, πτυχίο μελετητή, πτυχίο γραφείου μελετητών, διευθύνουσα υπηρεσία, επιβλέπων της μελέτης, σύμβαση, αρμόδιο συμβούλιο) : (άρθ. 2)
 • Μελετητές : (άρθ. 3)
 • Γραφεία μελετών : (άρθ. 4)
 • Γνωμοδοτική επιτροπή μελετών : (άρθ. 5)
 • Μητρώα : (άρθ. 6)
 • Κατηγορίες μελετών : (άρθ. 7)
 • Πτυχία μελετητών και γραφείων μελετών : (άρθ. 8)
 • Πιστοποιητικά πείρας : (άρθ. 9)
 • Έλεγχος πτυχίων : (άρθ. 10)
 • Διαδικασία - Αμοιβή μελετητών : (άρθ. 11)
 • Ειδικοί σύμβουλοι εμπειρογνώμονες : (άρθ. 12)
 • Εγγυήσεις : (άρθ. 13)
 • Εκχώρηση της μελέτης: (άρθ. 14)
 • Επίβλεψη των εργασιών εκπόνησης της μελέτης: (άρθ. 15)
 • Εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών ή μελετών : (άρθ. 16)
 • Επέκταση, συμπλήρωση και τροποποίηση συμβάσεως : (άρθ. 17)
 • Νέες τιμές μονάδας αμοιβών - Συγκριτικοί πίνακες : (άρθ. 18)
 • Υποχρεώσεις του αναδόχου - Έκπτωση : (άρθ. 19)
 • Προθεσμίες - Ποινικές ρήτρες : (άρθ. 20)
 • Υπερημερία και υποχρεώσεις εργοδότη - Λύση συμβάσης : (άρθ. 21)
 • Παραλαβή της μελέτης : (άρθ. 22)
 • Ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, επίλυση διαφορών : (άρθ. 23)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 3164/2003, (ΦΕΚ 176/Α/2.7.2003)    «Μητρώα μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 295Α_77 293.09 KB