Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων

Τροποποιήθηκε από :

  • Ν. 3497/2006, (ΦΕΚ 219/Α/13.10.2006)    «Κύρωση του πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας»
  • Π.Δ. 86/1997, (ΦΕΚ 72/Α/14.5.1997)    «Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίμων που επιβάλλονται κατά των παραβατών της νομοθεσίας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος»
  • Ν. 2412/1996, (ΦΕΚ 123/Α/17.6.1996)    «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 2252/1994, (ΦΕΚ 192/Α/18.11.1994)    «Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 2242/1994, (ΦΕΚ 162/Α/3.10.1994)    «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
  • Π.Δ. 205/1990, (ΦΕΚ 79/Α/5.6.1990)    «Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίμων που επιβάλλονται κατά των παραβατών της νομοθεσίας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος»
  • Ν. 1650/1986, (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)    «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
  • Υ.Α. 181051/1090/82/1982, (ΦΕΚ 266/Β/17.5.1982)    «Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, ή φορτηγίδων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων»
  • Ν. 1147/1981, (ΦΕΚ 110/Α/23.4.1981)    «Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον, Πόλιν του Μεξικού, Μόσχαν και Ουάσιγκτων, το 1972 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων»»

Κωδικοποιήθηκε από:

Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 319Α_77 259.93 KB