Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Ν.Δ. 181/1974
Φ.Ε.Κ.
347/Α` 20.11.1974
Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (ιοντίζουσα ακτινοβολία, εργαζόμενος με ακτινοβολίες, ελεγχόμενη περιοχή, μηχανήματα ακτινοβολιών, εργαστήριο ακτινοβολιών, ραδιενεργό υλικό) : (άρθ. 2)
  • Διοικητικές άδειες : (άρθ. 4)
  • Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων : (άρθ. 5)
  • Διοικητικός έλεγχος : (άρθ. 7)
  • Ποινικές διατάξεις: (άρθ. 8)

Τροποποιήθηκε από

  • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)    «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 3293/2004, (ΦΕΚ 231/Α/26.11.2004)    «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
  • Ν. 2920/2001, (ΦΕΚ 131/Α/27.6.2001)    «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 347Α_74 157.75 KB