Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 104/2019
Φ.Ε.Κ.
186/Α` 27.11.2019
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 186Α_2019 315.89 KB

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τις διατάξεις του π.δ. 114/2013 (Α’ 147) «Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αριθμ. οικ. 11532/1106/17-10-2014 (Β’ 2800), υπ’ αριθμ. οικ. 5655/ΔΤΒΝ89/19-01-2015 (Β’ 94), υπ’ αριθμ. οικ. 15779/ΔΤΒΝ266/11-02-2016 (ΦΕΚ Β’ 300), υπ’ αριθμ. οικ. 23809/ΔΤΒΝ351/24-02-2017 (Β’ 851) και υπ’ αριθμ. 71815/03.07.2018 (Β’ 2728) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υγείας.