Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 1104/1977
Φ.Ε.Κ.
358/Α` 18.11.1977
Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του β.δ της 13/19.2.1936 εκδοθέντως εις εκτέλεσιν του νόμου 6422/1934, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντος εις την άσκησιν του επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου

Καταργήθηκε από το :

  • Π.Δ. 108/2013, (ΦΕΚ 141/Α/12.6.2013)    «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 358Α_77 843.97 KB