Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Καθορισμός ειδικοτήτων για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις

Τροποποιήθηκε από :

  • N. 4403/2016, (ΦΕΚ 125/Α/7.7.2016)    «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/EOK και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 198Α_12 626.51 KB

Αντικείμενο του παρόντος προεδρικού διατάγματος αποτελεί για την κατηγορία επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν το χειρισμό μηχανημάτων έργου, ο καθορισμός των ειδικοτήτων, των βαθμίδων των επαγγελματικών προσόντων, των ασκούμενων κατά βαθμίδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων, της διαδικασίας και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την επέκταση της άδειας άσκησης των ως άνω επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί και καθορίζονται οι εξής ειδικότητες:
(α)  «Ειδικότητα»:  εξειδίκευση  αυτοτελούς  τεχνικού αντικειμένου και αντίστοιχων απαιτήσεων επαγγελματικών προσόντων, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων
(β) «Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας.
(γ) «Μηχανήματα έργου» για τα οποία έχει εφαρμογή το παρόν προεδρικό διάταγμα: Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες διακρίνονται στις ακόλουθες εννέα (9) ειδικότητες:
1) εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές,
2) ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,
3) οδοστρωσίας,
4) εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων,
5) υπόγειων έργων και μεταλλείων,
6) έλξης,
7) διάτρησης και κοπής εδαφών,
8) ειδικές εργασίες ανύψωσης, και
9) πολλαπλές εργασίες.
2. Όριο ισχύος για την ένταξη μηχανήματος στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, ορίζονται τα 10 KW. Το εν λόγω όριο αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες. Για τα μηχανήματα τα οποία ήδη λειτουργούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, το ως άνω όριο είναι το προβλεπόμενο από το πδ 31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» (Α ́ 11), δηλαδή 17 ίπποι.
3. Τα μηχανήματα έργου υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και κατατάσσονται στις ειδικότητες της παραγράφου 1, με την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.5 του ν. 3982/2011.
Για την υπαγωγή ενός μηχανήματος έργου στις διατάξεις του παρόντος, λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι κριτήρια:
(α) Η φύση των εργασιών που εκτελεί το μηχάνημα.
(β) Η πολυπλοκότητα του χειρισμού και οι δυνατότητες αυτοματισμών.
(γ) Η σοβαρότητα των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία του μηχανήματος, ως προς την πρόκληση σωματικών βλαβών, υλικών ζημιών ή τη ρύπανση του περιβάλλοντος.
4. Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες:
(α) Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.
(β) Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW.
Το όριο των 120 KW αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες.
5. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 επαγγελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται σε τρεις βαθμίδες επαγγελματικών προσόντων:
α) Βοηθός χειριστή μηχανημάτων έργου, που ανήκει στην 1η Βαθμίδα
β) Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Β, που ανήκει στη 2η Βαθμίδα
γ) Χειριστής μηχανημάτων έργου ομάδας Α, που ανήκει στην 3η Βαθμίδα.

3. (α) Οι διπλωματούχοι ή πτυχιούχοι μηχανικοί του Πανεπιστημιακού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ],
(β) οι πτυχιούχοι των Τμημάτων του Τεχνολογικού Τομέα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ, με την κτήση του πτυχίου τους, καθώς και
(γ) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας με τους αναφερόμενους στο παράρτημα Γ, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να αποκτήσουν την άδεια του χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, αφού προηγουμένως αποκτήσουν προϋπηρεσία είκοσι ημερών στην αιτούμενη ειδικότητα και ομάδα.
Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:
(α) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες,
(β) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
(γ) Το παράβολο που καθορίζεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του Ν. 3982/2011   ,

(δ) Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 ή πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Ν. 3982/2011   ,

(ε) Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών,
(στ) Πιστοποιητικό υγείας από δημόσιο νοσοκομείο για την αρτιμέλεια, την όραση και την ακοή του ενδιαφερόμενου, και
(ζ) Άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β.
Η άδεια αυτή δεν απαιτείται για τους υποψήφιους χειριστές μηχανημάτων έργου που ανήκουν στην ειδικότητα 8.
Οι ανωτέρω πτυχιούχοι αποκτούν άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου συγκεκριμένης ειδικότητας και ομάδας, ανάλογα με την ειδικότητα και την ομάδα στις οποίες απέκτησαν την προϋπηρεσία τους, μετά από επιτυχή εξέταση στο πρακτικό μέρος, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5 και 7 το Ν. 3982/2011   .

1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Β.Δ. της 7.6/1946    (Α ́228) ή το Π.Δ. 22/1976    (Α ́ 6) ή το Π.Δ. 31/1990    αντικαθίστανται, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ.13 και 15 του Ν. 3982/2011   , με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του με επόμενη ημερομηνία θεώρησης στις 31.12.2020. Μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934   , που κατά την έκδοση του παρόντος χειρίζονται ή έχουν χειριστεί αποδεδειγμένα  μηχανήματα  έργου  οφείλουν  εντός  ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με άδεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 παρ. 3.

2. Η προβλεπόμενη στην ανωτέρω παράγραφο αντικατάσταση γίνεται σύμφωνα με την αντιστοίχηση που καθορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 τουΝ. 3982/2011   .

1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Β.Δ. της 7.6/1946    (Α ́228) ή το Π.Δ. 22/1976    (Α ́ 6) ή το Π.Δ. 31/1990    αντικαθίστανται, με την υποβολή αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την κ.υ.α. που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5 παρ.13 και 15 του Ν. 3982/2011   , με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος σε διάστημα δύο (2) ετών από τη δημοσίευσή του με επόμενη ημερομηνία θεώρησης στις 31.12.2020. Μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν. 6422/1934   , που κατά την έκδοση του παρόντος χειρίζονται ή έχουν χειριστεί αποδεδειγμένα  μηχανήματα  έργου  οφείλουν  εντός  ενός (1) έτους, από τη δημοσίευση του παρόντος να εφοδιαστούν με άδεια, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 5 παρ. 3.

1. Τα άρθρα 2 και 5 του παρόντος διατάγματος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Τα λοιπά άρθρα του παρόντος τίθενται σε ισχύ με την έκδοση της υπουργικής απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 3 του παρόντος.
3. Με την έναρξη ισχύος του συνόλου του παρόντος, παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του β.δ. 7/6/31.7.46, του π.δ. 22/1976, του π.δ. 31/1990 και του π.δ. 499/21.11.1991 (Α ́ 80), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος διατάγματος.