Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Τροποποιήθηκε από:

  • Υ.Α. 26666/2020 (ΦΕΚ 1149/Β` 3.4.2020)    Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ’ εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2019/1845 και (ΕΕ) 2019/1846 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8ης Αυγούστου 2019
  • Π.Δ. 104/2019, (ΦΕΚ 186/Α` 27.11.2019)    Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της ρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
  • Υ.Α. 63494/2019, (ΦΕΚ 2425/Β` 20.6.2019)    Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2018/736, (ΕΕ) 2018/737 και (ΕΕ) 2018/738 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2018, των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2018/739, (ΕΕ) 2018/740, (ΕΕ) 2018/741 και (ΕΕ) 2018/742 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 2018 και των κατ' εξουσιοδότηση Οδηγιών (ΕΕ) 2019/169, (ΕΕ) 2019/170, (ΕΕ) 2019/171, (ΕΕ) 2019/172, (ΕΕ) 2019/173, (ΕΕ) 2019/174, (ΕΕ) 2019/175, (ΕΕ) 2019/176, (ΕΕ) 2019/177 και (ΕΕ) 2019/178 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2018
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 147Α_13 382.58 KB

ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός - ΑΗΗΕ, μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία, μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση, σήμανση CE, καλώδια, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, διανομέας, εισαγωγέας, οικονομικοί φορείς, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, εναρμονισμένο πρότυπο, τεχνική προδιαγραφή, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, εποπτεία της αγοράς, ανάκληση, απόσυρση, ομοιογενές υλικό, ιατροτεχνολογικό προϊόν, ιατροτεχνολογικό προϊόν για διάγνωση in vitro, ενεργό εμφυτεύσιμο ιατροτεχνολογικό προϊόν, βιομηχανικά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, διαθεσιμότητα υποκατάστατου, αξιοπιστία υποκατάστατου, ανταλλακτικό, μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, αρμόδιες αρχές