Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» Ο τίτλος του π.δ. 117/2004 αντικαθίσταται με το άρθρο 19 του π.δ. 114/2013 (ΦΕΚ 147/Α/17.6.2013) ως εξής: Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού -ΑΗΗΕ, πρόληψη, διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού - ΗΗΕ, διαχείριση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, αξιοποίηση, διάθεση, συλλογή, επεξεργασία, παραγωγός, σημείο συλλογής, εναλλακτική διαχείριση, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, διακινητής – διανομέας, ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα, χρηματοδοτική συμφωνία, αρμόδια αρχή, οικονομικοί παράγοντες) : (άρθ. 3)
 • Όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης ΗΗΕ : (άρθ. 4)
 • Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης : (άρθ. 5)
 • Όροι και προϋποθέσεις διαχείρισης ΑΗΕΕ : (αρθ. 6)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση ΑΗΕΕ : (αρθ. 7)
 • Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης : (άρθ. 8)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ : (άρθ. 9)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία των ΑΗΗΕ : (άρθ. 10)
 • Ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή – αξιοποίηση των ΑΗΕΕ : (άρθ. 11)
 • Πληροφορίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας : (άρθ. 12)
 • Ενημέρωση των χρηστών : (άρθ. 13)
 • Ενημέρωση και υποβολή εκθέσεων : (άρθ. 14)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)
 • Κατηγορίες ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που καλύπτονται από το παρόν : (παράρτημα ΙΑ)
 • Κατάλογος προιόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς του παρόντος : (παράρτημα ΙΒ)
 • Εφαρμογές μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου και εξασθενούς χρωμίου : (παράρτημα ΙΙ)
 • Τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 10§2 : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με το άρθρο 10§3 : (παράρτημα IV)
 • Σύμβολο σήμανσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού : (παράρτημα V)
 • Συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτημα VΙ)

Τροποποιήθηκε από:

 • Υ.Α. Η.Π. 23615/651/Ε.103/2014, (ΦΕΚ 1184/Β/9.5.2014)    «Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις» →→→ (καταργήθηκε κατά το μέρος που περιέχει συμμόρφωση με την οδηγία 2002/96/ΕΚ)
 • Π.Δ. 114/2013, (ΦΕΚ 147/Α/17.6.2013)    «Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου»
 • Υ.Α. οικ. 133480/2011, (ΦΕΚ 2711/Β/15.11.2011)    «Τροποποίηση του παραρτήματος ΙΒ του π.δ 117/2004»
 • Π.Δ. 15/2006, (ΦΕΚ 12/Α/3.2.2006)    «Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/2004 (82/Α), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 82Α_04 91.5 KB