Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 12/2004
Φ.Ε.Κ.
7/Α` 16.1.2004
Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας : (άρθ. 5-7, παράρτ. ΙV & V)
 • Υποσυστήματα : (άρθ. 8-10)
 • Εγκαταστάσεις : (άρθ. 11-13)
 • Μέτρα διάσωσης : (άρθ. 14-15)
 • Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης : (άρθ. 16)
 • Σήμανση πιστότητας «CE» : (άρθ. 17, παράρτ. IX)
 • Υποχρεώσεις ελεγχομένων : (άρθ. 21)
 • Ασφάλεια προσώπων : (παράρτ. ΙΙ §2.1)
 • Αρχές ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙ §2.2)
 • Συναρμολόγηση : (παράρτ. ΙΙ §2.5)
 • Συστήματα ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙ §2.7)
 • Συντηρησιμότητα : (παράρτ. ΙΙ §2.8)
 • Οχλήσεις : (παράρτ. ΙΙ §2.9)
 • Κίνδυνοι πτώσης : (παράρτ. ΙΙ §7.3.2)
 • Ανάλυση ασφάλειας : (παράρτ. ΙΙΙ)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 7Α_04 118.05 KB