Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 128/2016
Φ.Ε.Κ.
228/Β` 7.12.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 228Α_2016 547.62 KB
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

εκρηκτικά ή εκρηκτικές ύλες, πυρομαχικά, υλική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια, έγκριση μεταφοράς, μεταφορά, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, οπλοπώλης, τεχνική προδιαγραφή, εναρμονισμένο πρότυπο, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, σήμανση CE

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ Ή ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (αριθ. ΧΧΧΧ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ (ΑΡΙΘ. ΧΧΧΧ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ