Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 128/2016
Φ.Ε.Κ.
228/Β` 7.12.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. 1)
 • Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εκρηκτικά ή εκρηκτικές ύλες, πυρομαχικά, υλική ασφάλεια, δημόσια ασφάλεια, έγκριση μεταφοράς, μεταφορά, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, οπλοπώλης, τεχνική προδιαγραφή, εναρμονισμένο πρότυπο, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης, σήμανση CE) : (άρθ. 2)
 • Αρμόδιες αρχές : (άρθ. 3)
 • Ελεύθερη κυκλοφορία και διαθεσιμότητα στην αγορά : (άρθ. 4)
 • Υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων : (κεφ. 2)
 • Υποχρεώσεις των κατασκευαστών : (άρθ. 5)
 • Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις των εισαγωγέων : (άρθ. 7)
 • Υποχρεώσεις των διανομέων : (άρθ. 8)
 • Περιπτώσεις στις οποίες οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών εφαρμόζονται στους εισαγωγείς και στους διανομείς : (άρθ. 9)
 • Ταυτοποίηση των οικονομικών φορέων : (άρθ. 10)
 • Διατάξεις ασφάλειας : (κεφ. 3)
 • Μεταφορές εκρηκτικών υλών : (άρθ. 11)
 • Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών υλών : (άρθ. 12)
 • Διατυπώσεις της μεταφοράς πυρομαχικών : (άρθ. 13)
 • Διαμετακόμιση : (άρθ. 14)
 • Μέτρα ασφάλειας : (άρθ. 15)
 • Παρεκκλίσεις ασφάλειας : (άρθ. 16)
 • Ανταλλαγή πληροφοριών : (άρθ. 17)
 • Αποκλειστική αναγνώριση και ιχνηλασιμότητα των εκρηκτικών υλών : (άρθ. 18)
 • Απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις : (άρθ. 19)
 • Κατάσχεση : (άρθ. 20)
 • Συμμόρφωση της εκρηκτικής ύλης : (κεφ. 4)
 • Τεκμήριο συμμόρφωσης των εκρηκτικών υλών : (άρθ. 21)
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (άρθ. 22)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ : (άρθ. 23)
 • Γενικές αρχές της σήμανσης CE : (άρθ. 24)
 • Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE : (άρθ. 25)
 • Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (κεφ. 5)
 • Κοινοποίηση - Κοινοποιούσα αρχή – Κοινοποιημένος οργανισμός : (άρθ. 26)
 • Απαιτήσεις σχετικά με την κοινοποιούσα αρχή : (άρθ. 27)
 • Υποχρέωση ενημέρωσης εκ μέρους της κοινοποιούσας αρχής : (άρθ. 28)
 • Απαιτήσεις και τεκμήριο συμμόρφωσης για τους κοινοποιημένους οργανισμούς : (άρθ. 29)
 • Θυγατρικές και υπεργολάβοι των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 30)
 • Αίτηση για κοινοποίηση : (άρθ. 31)
 • Διαδικασία κοινοποίησης : (άρθ. 32)
 • Αριθμοί μητρώου και κατάλογοι κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 33)
 • Αλλαγές στην κοινοποίηση : (άρθ. 34)
 • Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 35)
 • Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 36)
 • Προσφυγή κατά αποφάσεων των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 37)
 • Υποχρέωση ενημέρωσης από τους κοινοποιημένους οργανισμούς : (άρθ. 38)
 • Ανταλλαγή εμπειριών : (άρθ. 39)
 • Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 40)
 • Εποπτεία της ενοριακής αγοράς, έλεγχος των εκρηκτικών υλων που εισέρχονται στην ενοριακή αγορά και ενοριακές διαδικασίες διασφάλισης : (κεφ. 6)
 • Επιτήρηση της ενωσιακής αγοράς και έλεγχος των εκρηκτικών υλών που εισέρχονται στην ενωσιακή αγορά : (άρθ. 41)
 • Διαδικασία αντιμετώπισης των εκρηκτικών υλών που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο : (άρθ. 42)
 • Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης: (άρθ. 43)
 • Συμμορφούμενες εκρηκτικές ύλες που παρουσιάζουν κίνδυνο : (άρθ. 44)
 • Τυπική μη συμμόρφωση : (άρθ. 45)
 • Διοικητικές Κυρώσεις: (άρθ. 46)
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις : (κεφ. 7)
 • Προϊόντα τα οποία στις σχετικές συστάσεις των ηνωμένων εθνών θεωρούνται είδη πυροτεχνίας ή πυρομαχικά : (παράρτημα Ι)
 • Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας : (παράρτημα ΙΙ)
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Εξέταση τύπου ΕΕ : (ενότητα Β)
 • Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τον εσωτερικό έλεγχο της παραγωγής και έλεγχοι προϊόντων υπό εποπτεία κατά τυχαία διαστήματα : (ενότητα Γ2)
 • Συμμόρφωση με τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής : (ενότητα Δ)
 • Συμμόρφωση προς τον τύπο με βάση τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος : (ενότητα Ε)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (αριθ. ΧΧΧΧ) : ((παράρτημα ΙV)
 • Υπόδειγμα πρακτικού δέσμευσης : (παράρτημα V)
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 228Α_2016 547.62 KB