Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός - αντικείμενο : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (χρόνος εργασίας, μετακινούμενος εργαζόμενος, θέση εργασίας, περίοδοι υποχρέωσης διαθεσιμότητας, αυτοαπασχολούμενος οδηγός, εκτελών κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών, εβδομάδα, νυκτερινή περίοδος, νυκτερινή εργασία, συμφωνία AETR) : (άρθ. 3)
 • Μέγιστος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας : (άρθ. 4)
 • Διάλειμμα : (άρθ. 5)
 • Χρόνος ανάπαυσης : (άρθ. 6)
 • Νυχτερινή εργασία : (άρθ. 7)
 • Παρεκκλίσεις : (άρθ. 8)
 • Πληροφόρηση & τήρηση αρχείου : (άρθ. 9)
 • Ευνοϊκότερες διατάξεις : (άρθ. 10)
 • Κυρώσεις – Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 11)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 179Α_06 233.7 KB