Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο- πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εξορυκτική δια γεωτρήσεων βιομηχανία, χώρος εργασίας, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας) : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 3-12)
 • Γενικές υποχρεώσεις : (άρθ. 3)
 • Έγγραφο ασφάλειας και υγείας : (άρθ. 3 §2, τμήμα Γ §1.1.)
 • Προστασία από πυρκαγιά, έκρηξη και ατμόσφαιρα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία : (άρθ. 4)
 • Μέσα εκκένωσης και διάσωσης : (άρθ. 5)
 • Συστήματα επικοινωνίας, προειδοποίησης και συναγερμού : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση των εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 8)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά : (άρθ. 10)
 • Χώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί : (άρθ. 11)
 • Μεταβολές των χώρων εργασίας : (άρθ. 12)
 • Ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για τους τομείς των χερσαίων και θαλάσσιων εργασιών : (τμήμα Α)
 • Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια : (τμήμα Α §1)
 • Οργάνωση και εποπτεία : (τμήμα Α §2)
 • Γραπτές οδηγίες : (τμήμα Α §2.6.)
 • Ασφαλείς τρόποι εργασίας : (τμήμα Α §2.7.)
 • Άδεια εργασίας : (τμήμα Α §2.8.)
 • Τακτικός έλεγχος των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια : (τμήμα Α §2.9.)
 • Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις : (τμήμα Α §3)
 • Συντήρηση : (τμήμα Α §4)
 • Έλεγχος των φρεάτων : (τμήμα Α §5)
 • Προστασία από βλαβερά αέρια και κίνδυνο εκρήξεων : (τμήμα Α §6)
 • Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου : (τμήμα Α §7)
 • Εξαερισμός κλειστών χώρων εργασίας : (τμήμα Α §8)
 • Απαγωγή παραγόντων : (τμήμα Α §9)
 • Θερμοκρασία των χώρων : (τμήμα Α §10)
 • Δάπεδα, τοίχοι, οροφές και στέγες χώρων : (τμήμα Α §11)
 • Φωτισμός : (τμήμα Α §12)
 • Παράθυρα και φεγγίτες : (τμήμα Α §13)
 • Θύρες και πύλες : (τμήμα Α §14)
 • Διάδρομοι κυκλοφορίας : (τμήμα Α §15)
 • Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειμένων –ζώνες κινδύνου : (τμήμα Α §16)
 • Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων : (τμήμα Α §17)
 • Χώροι ανάπαυσης : (τμήμα Α §18)
 • Εξωτερικοί χώροι εργασίας : (τμήμα Α §19)
 • Έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες μητέρες : (τμήμα Α §20)
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες : (τμήμα Α §21)
 • Ελάχιστες ειδικές προδιαγραφές ξηράς : (τμήμα Β)
 • Πυρανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς : (τμήμα Β §1, τμήμα Γ §2)
 • Τηλεχειρισμός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης : (τμήμα Β §2, τμήμα Γ §3)
 • Μέσα επικοινωνίας υπό κανονικές συνθήκες και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης : (τμήμα Β §3, τμήμα Γ §4)
 • Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης και κατάλογος προσωπικού : (τμήμα Β §4, τμήμα Γ §5)
 • Μέσα εκκένωσης και διάσωσης : (τμήμα Β §5, τμήμα Γ §6)
 • Ασκήσεις ασφάλειας : (τμήμα Β §6, τμήμα Γ §7)
 • Εξοπλισμός υγιεινής : (τμήμα Β §7, τμήμα Γ §8)
 • Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια για τα ενδύματα : (τμήμα Β §7.1, τμήμα Γ §8.1)
 • Λουτρά (ντους), νιπτήρες : (τμήμα Β §7.2, τμήμα Γ §8.2)
 • Αποχωρητήρια και νιπτήρες : (τμήμα Β §7.3, τμήμα Γ §8.3)
 • Χώροι και εξοπλισμός πρώτων βοηθειών : (τμήμα Β §8, τμήμα Γ §9)
 • Οδοί επικοινωνίας : (τμήμα Β §9)
 • Ελάχιστες προδιαγραφές «θαλάσσης» : (τμήμα Γ)
 • Προαταρκτική παρατήρηση : (τμήμα Γ §1)
 • Καταλύματα : (τμήμα Γ §10)
 • Χρήση ελικοπτέρου : (τμήμα Γ §11)
 • Τοποθέτηση εγκαταστάσεων στη θάλασσα –ασφάλεια και σταθερότητα : (τμήμα Γ §12)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 150A_97 1.41 MB