Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

  • Σκοπός και αρχές : (άρθ. 1)
  • Ορισμοί (εγκατάσταση, επιχείρηση, διαβούλευση, εργαζόμενος, εργοδότης, εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενημέρωση) : (άρθ. 2)
  • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
  • Πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης : (άρθ. 4)
  • Ενημέρωση και διαβούλευση βάσει συμφωνίας : (άρθ. 5)
  • Εμπιστευτικές πληροφορίες : (άρθ. 6)
  • Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 7)
  • Προστασία των δικαιωμάτων : (άρθ. 8)
  • Σχέση μεταξύ διατάξεων του παρόντος π.δ και άλλων νομοθετικών διατάξεων : (άρθ. 9)

Τροποποιήθηκε από :

  • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017)    «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 252Β_06 116.95 KB