Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/ 20.06.2019) - Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135)

Σχετικό έγγραφο:

  • Εγκ. οικ. 17859/531/11.5.2020    Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α΄ 50/06.03.2020) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 2017/2398/EΕ, 2019/130/ΕΕ και 2019/983/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ ’’σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία’’» (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018, L 30/31.01.2019 και L 164/20.06.2019) «Τροποποίηση των π.δ. 399/94 (Α΄ 221) και π.δ. 307/86 (Α΄ 135)»

Διορθ. Σφ.

  • ΦΕΚ 102/Α` 25.5.2020    Διορθ. Σφ. στο π.δ. 26/2020 (ΦΕΚ Α’ 50), στο άρθρο 2 παράγραφος 3, ο τίτλος του Παραρτήματος ΙΙΙ
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 50Α_2020 223.12 KB

Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων με τις διατάξεις των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τίτλο «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/37/ΕΚ “σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιγόνους παράγοντες κατά την εργασία”» και αριθμούς 2017/2398/ΕΕ της 12ης Δεκεμβρίου 2017 (Ε.Ε. L 345/27.12.2017, L 136/01.06.2018, L 225/06.09.2018), 2019/130/ΕΕ της 16ης Ιανουαρίου (Ε.Ε. L 30/31.01.2019) και 2019/983/ΕΕ της 5ης Ιουνίου 2019 (Ε.Ε. L 164/20.06.2019).

Το Π.Δ. 399/1994    «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (Α΄ 221), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 127/2000    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/1994    "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ ΕΟΚ" (Α΄ 221) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 111), το Π.Δ. 43/2003    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 399/1994    "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (Α΄ 221) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L 138/01‐06‐1999)» (Α΄ 44) και το άρθρο 6 του Π.Δ. 52/2015    «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ “Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων” – Τροποποίηση των Π.Δ. 105/1995   , Π.Δ. 176/1997   , Π.Δ. 62/1998   , Π.Δ. 338/2001    και Π.Δ. 399/1994   » (Α΄ 81), τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στο άρθρο 14, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση:
α) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στον «Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3850/2010    «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84) ανεξάρτητα από τον αριθμό εργαζομένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση.
β) Να εξασφαλίζει σύμφωνα με τις υποδείξεις του ιατρού εργασίας, ότι κάθε εργαζόμενος πριν από την έκθεση και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπόκειται σε ιατρική εξέταση για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του.
Ο ιατρός εργασίας ή ο ασφαλιστικός φορέας μπορεί να υποδείξει την αναγκαιότητα παράτασης της ιατρικής επίβλεψης και μετά το πέρας της έκθεσης, για διάστημα που κρίνεται αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του συγκεκριμένου εργαζομένου.».

2. Το Παράρτημα I αντικαθίσταται ως εξής:

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ

Το Π.Δ. 307/1986    «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους» (Α΄ 135), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 77/1993    «Για την προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986    (Α΄ 135) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ» (Α΄ 34), Π.Δ. 90/1999    «Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 307/1986    “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους” (Α΄ 135) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 77/1993    (Α΄ 34)» (Α΄ 94), Π.Δ. 339/2001    «Τροποποίηση του Π.Δ. 307/1986    "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους"» (Α΄ 227), Π.Δ. 162/2007    «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του Π.Δ. 307/1986    όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ» (Α΄ 202), Π.Δ. 12/2012    «Τροποποίηση του Π.Δ. 307/1986    "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους" (ΦΕΚ Α΄ 135) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (EE L 338/19.12.2009)» (Α΄ 19) και Π.Δ. 82/2018    «Τροποποίηση του Π.Δ. 307/1986    “Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους” (Α΄ 135) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2017/164/EE της Επιτροπής (ΕΕ L 27/1.2.2017)» (Α΄ 152), τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Ο πίνακας της παραγράφου 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
α) Διαγράφονται οι καταχωρίσεις για τους ακόλουθους χημικούς παράγοντες:
αα) «Φορμαλδεΰδη» με CAS Νο: 50-00-0
αβ) «Αιθυλενοξείδιο» με CAS Νο: 75-21-8
αγ) «Προπυλενοξείδιο» με CAS Νο: 75-56-9
αδ) «Τριχλωροαιθυλένιο» με CAS Νο:79-01-6
αε) «Ακρυλαμίδιο» με CAS Νο: 79-06-1
αστ) «Νιτροπροπάνιο, 2-» με CAS Νο: 79-46-9
αζ)  «Μεθυλενο-δις (2-χλωροανιλίνη), 4,4-» με CAS Νο: 101-14-4
αη) «Διαμινοδιφαινυλο-μεθάνιο» με CAS Νο:101-77-9
αθ) «Επιχλωρυδρίνη» με CAS Νο:106-89-8
αια) «Αιθυλενοδιβρωμίδιο» με CAS Νο:106-93-4
αιβ) «Βουταδιένιο, 1,3-» με CAS Νο: 106-99-0
αιγ) «Αιθυλενοδιχλωρίδιο» με CAS Νο:107-06-2
αιδ) «Υδραζίνη» με CAS Νο: 302-01-2

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από 17 Ιανουαρίου 2020.

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.