Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 334/2000
Φ.Ε.Κ.
279/Α` 21.12.2000
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 336/02, (281/Α/20.11.02)    «Τροποποίηση του π.δ 334/00 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 97/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (279/Α) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 279A_00 116.22 KB