Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 407/2001
Φ.Ε.Κ.
289/Α` 24.12.2001
Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός – πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (νέος, χρόνος εργασίας, περίοδος ανάπαυσης) : (άρθ. 2)
 • Απαγόρευση εργασίας σε < 16 ετών : (άρθ. 3)
 • Γενικές υποχρεώσεις πλοιοκτήτη & πλοιάρχου : (άρθ. 4)
 • Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορεύσεις εργασίας : (άρθ. 5)
 • Χρόνος εργασίας : (άρθ. 6)
 • Νυκτερινή εργασία : (άρθ. 7)
 • Περίοδος ανάπαυσης : (άρθ. 8)
 • Διαλείμματα : (άρθ. 9)
 • Εργασίες σε περίπτωση ανωτέρας βίας : (άρθ. 10)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 11)
 • Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 12)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 289Α_01 52.88 KB