Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 511/1977
Φ.Ε.Κ.
162/Α` 10.6.1977
Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων

Καταργήθηκε από :

  • Π.Δ. 114/2012, (199/Α/17.10.2012)    «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις»

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 97/1987, (59/Α/4.5.1987)    « Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 511/77 «περί χορηγήσεως αδειών εκτέλεσης και συντήρησης εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών καυσίμων»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 162Α_77 49.76 KB