Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Π.Δ. 70/1990
Φ.Ε.Κ.
31/Α` 14.3.1990
Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ναυπηγοεπισκευαστικό έργο, μέτρα ασφάλειας, κύριος του έργου, δεξαμενές έρματος, χώρος φορτίου, κοινό σημείο, επιθεώρηση κλειστού χώρου, επικίνδυνα χημικά προϊόντα, εύφλεκτα αέρια υπό πίεση, καύσιμα υγρά - combustible liquids, εύφλεκτα υγρά, παρέχων το χώρο, μελετητής μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, εργολάβος, υπεργολάβος) : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις για την τήρηση και λήψη μέτρων υγείας και ασφάλειας : (άρθ. 3)
 • Υποχρεώσεις εργολάβου ή υπεργολάβου ολόκληρου του έργου : (άρθ. 4)
 • > 100 εργαζόμενοι : εκπόνηση και υλοποίηση μελέτης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, σχεδίου διαφυγής και διάσωσης εργαζομένων : (άρθ.4§5)
 • Υποχρεώσεις κύριου του έργου : (άρθ. 5)
 • Υποχρεώσεις εργολάβου ή υπεργολάβου τμήματος του έργου : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις του παρέχοντα το χώρο : (άρθ. 7)
 • Υποχρεώσεις μελετητή μέτρων υγείας και ασφάλειας : (άρθ. 8)
 • Αρμοδιότητες και προσόντα τεχνικού ασφάλειας : (άρθ. 9)
 • Υποχρεώσεις εργαζομένων : (άρθ. 10)
 • Κάπνισμα : (άρθ. 10 §5)
 • Απαγόρευση κατοχής και χρήσης οινοπνευματωδών : (άρθ. 10§6)
 • Εργασίες σε επικίνδυνο περιβάλλον και σε κλειστούς χώρους : (κεφ. Β)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 11)
 • Καθαρισμός δεξαμενών – κλειστών χώρων με επικίνδυνο περιβάλλον : (άρθ. 12)
 • Έκδοση πιστοποιητικών : (άρθ. 13)
 • Εκρήξιμες ατμόσφαιρες : (άρθ. 13)
 • Εργασίες σε δεξαμενές ή κλειστούς χώρους που περιείχαν επικίνδυνα υλικά : (άρθ. 14)
 • Θερμές εργασίες : (άρθ. 15)
 • Εφεδρικός φωτισμός ασφάλειας : (άρθ. 15 §2)
 • Συγκολλήσεις : (άρθ. 15 §5)
 • Βαλβίδα ανεπιστροφής : (άρθ. 15§5δ)
 • Φλογοπαγίδα : (άρθ. 15§5δ)
 • Είσοδος χωρίς πιστοποιητικό σε δεξαμενές –κλειστούς χώρους : (άρθ. 16)
 • Είσοδος σε χώρους με πιθανότητα έλλειψης οξυγόνου : (άρθ. 17)
 • Εργασία σε διπύθμενα, δεξαμενές ζυγοστάθμισης : (άρθ. 18)
 • Εργασίες που χαρακτηρίζονται: ασφαλείς για τον άνθρωπο –μη ασφαλείς για θερμές εργασίες : (άρθ. 19)
 • Εργασίες σε δεξαμενές φορτίου δεξαμενοπλοίων : (κεφ. Γ)
 • Καθαρισμός δεξαμενών φορτίου δεξαμενοπλοίων : (άρθ. 20)
 • Φορητά ηλεκτρικά εργαλεία ή αγωγοί αντιεκρηκτικού τύπου : (άρθ. 20§2δ)
 • Έκδοση πιστοποιητικών : (άρθ. 21)
 • Εργασίες σε δεξαμενές φορτίων δεξαμενοπλοίων : (άρθ. 22)
 • Είσοδος σε δεξαμενή φορτίου δεξαμενοπλοίων πριν την έκδοση πιστοποιητικού : (άρθ. 23)
 • Εργασίες με επικίνδυνα ερεθιστικά υλικά : (κεφ. Δ)
 • Χρωματισμός : (άρθ. 25)
 • Εργασίες χρωματισμού και επικάλυψης σε κλειστούς χώρους : (άρθ. 26)
 • Χρωματισμός με ψεκασμό : (άρθ. 27)
 • Εργασίες με αμίαντο : (άρθ. 28)
 • Εργασίες κατασκευής σκάφους (σκαρί) : (κεφ. Ε)
 • Δάπεδα εργασίας : (άρθ. 30)
 • Προκατασκευασμένα στοιχεία : (άρθ. 31)
 • Εργασίες ανύψωσης : (άρθ. 32)
 • Εργασίες ήλωσης : (άρθ. 33)
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις : (κεφ. ΣΤ)
 • Φωτισμός χώρων εργασίας : (άρθ. 35)
 • Φορητές λυχνίες –Φορητά εργαλεία : (άρθ. 36)
 • Ικριώματα και εξέδρες (πλατφόρμες) : (κεφ. Ζ)
 • Είδη ικριωμάτων : (άρθ. 38)
 • Υλικά ικριωμάτων : (άρθ. 39)
 • Χρησιμοποίηση ικριωμάτων : (άρθ. 40)
 • Δάπεδα ικριωμάτων : (άρθ. 41)
 • Σταθερά μεταλλικά ικριώματα : (άρθ. 42)
 • Ξύλινα ικριώματα : (άρθ. 43)
 • Σταθερά ικριώματα με πρόβολο (μπρακέτα) : (άρθ. 44)
 • Κινητά ικριώματα (καβαλέτα) : (άρθ. 45)
 • Κινητά μεταλλικά ικριώματα τύπου πύργου : (άρθ. 46)
 • Αναρτημένα ικριώματα : (άρθ. 47)
 • Αναρτημένο ικρίωμα σε ανυψωτικό μηχάνημα (καλαθάκι) : (άρθ. 48)
 • Ανυψωτικά μηχανήματα : (κεφ. Η)
 • Σήμανση – οδηγίες χρήσης : (άρθ. 49)
 • Εγκατάσταση –ευστάθεια : (άρθ. 50)
 • Ανυψωτικά κινούμενα σε σιδηροτροχιές : (άρθ. 51)
 • Εξαρτήματα ανυψωτικών : (άρθ. 52)
 • Παρελκόμενα ανυψωτικών : (άρθ. 53)
 • Ένωση συρματόσχοινων : (άρθ. 54)
 • Ανάρτηση βαρών : (άρθ. 55)
 • Χειρισμός ανυψωτικών : (άρθ. 56)
 • Επικίνδυνες ενέργειες : (άρθ. 57)
 • Χειροκίνητα ανυψωτικά : (άρθ. 58)
 • Έλεγχος -Δοκιμές : (άρθ. 59)
 • Διακίνηση υλικών : (κεφ. Θ)
 • Φόρτωση - εκφόρτωση : (άρθ. 60)
 • Αποθήκευση -Στοίβαση : (άρθ. 61)
 • Μεταφορά : (άρθ. 62)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (άρθ. 63-64)
 • Υγιεινή - Εστίαση : (άρθ. 65)
 • Α Βοήθειες- Φαρμακείο : (άρθ. 66)
 • Προληπτικές εξετάσεις προστασίας της υγείας : (άρθ. 67)
 • Απασχόληση ανηλίκων : (άρθ. 68)
 • Προστασία των εργαζομένων από πτώσεις : (άρθ. 69)
 • Πρόσβαση στα πλοία : (άρθ. 70)
 • Πρόληψη πυρκαγιών : (άρθ. 71)

Τροποποιήθηκε από :

 • Ν. 4144/2013, (88/Α/18.4.2013)    «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 31Α_90 802.38 KB