Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

  • Σκοπός : (άρθ. 1)
  • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
  • Ορισμοί (εργαζόμενος ορισμένου χρόνου, συγκρίσιμος εργαζόμενος αορίστου χρόνου): (άρθ. 3)
  • Αρχή της μη διάκρισης : (άρθ. 4)
  • Κανόνες προστασίας εργαζομένων και αποφυγής καταστρατηγήσεων σε βάρος τους : (άρθ. 5)
  • Ενημέρωση και ευκαιρίες απασχόλησης : (άρθ. 6)
  • Ενημέρωση και διαβούλευση : (άρθ. 7)
  • Διατάξεις εφαρμογής : (άρθ. 8)

Τροποποιήθηκε από :

  • Π.Δ. 180/04, (160/Α/23.8.04)    «Τροποποίηση του π.δ 81/03 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου(77/Α)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 77A_03 50.26 KB