Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 1179/1980
Φ.Ε.Κ.
302/Α` 30.12.1980
Περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων των εκτιθεμένων εις το μονομερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρμογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78)

 

Καταργήθηκε από το :

  • Π.Δ. 43/2003, (ΦΕΚ 44/Α/21.2.2003)    «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 302Α_80 217.38 KB