Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 181478/965/2017
Φ.Ε.Κ.
3763/Β` 26.10.2017
Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αριθμ. Η.Π. 54409/2632/2004 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις», (1931/Β) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο : (άρθ. 1ο)
 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. Α)
 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 2)
 • Ορισμοί (δικαίωμα, εκπομπές, αέρια θερμοκηπίου, άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εγκατάσταση, φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης, πρόσωπο, νεοεισερχόμενος, κοινό, τόνος ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, μέρος του Παραρτήματος Ι, δραστηριότητα έργου, μονάδα μείωσης των εκπομπών (emission reduction unit - ERU), πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών (certified emission reduction - CER), φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών, φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών, εντεταλμένο κράτος μέλος, αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπές, ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών, καύση, παραγωγός ηλεκτρικού ρεύματος, περίοδος εμπορίας, περίοδος αναφοράς, Πρωτόκολλο του Κιότο, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - ΥΠΑ) : (άρθ. 3)
 • Αρμόδια αρχή (άρθ. 4)
 • Εφαρμογή του ΣΕΔΕ στις αεροπορικές μεταφορές : (κεφ. Β)
 • Γενικές διατάξεις για τις αεροπορικές μεταφορές : (άρθ. 5)
 • Εντεταλμένο κράτος μέλος : (άρθ. 6)
 • Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές : (άρθ. 7)
 • Μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές μέσω πλειστηριασμού : (άρθ. 8)
 • Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών : (άρθ. 9)
 • Ειδικό αποθεματικό για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών : (άρθ. 10)
 • Σχέδια παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων αεροπορικών δραστηριοτήτων : (άρθ. 11)
 • Εφαρμογή του ΣΕΔΕ στις σταθερές εγκαταστάσεις : (κεφ. Γ)
 • Άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ) σε σταθερές εγκαταστάσεις : (άρθ. 12)
 • Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή σε σταθερές εγκαταστάσεις : (άρθ. 13)
 • Κοινοτική ποσότητα δικαιωμάτων : (άρθ. 14)
 • Πλειστηριασμός δικαιωμάτων : (άρθ. 15)
 • Σύνδεση με την περιβαλλοντική αδειοδότηση : (άρθ. 16)
 • Διατάξεις που αναφέρονται σε αεροπορικές δραστηριότητες και σταθερές εγκαταστάσεις : (κεφ. Δ)
 • Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων στο κοινοτικό σύστημα, πριν την υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση νέων νομοθετικών δεδομένων σε εφαρμογή της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή που έχει κυρωθεί με το ν. 4426/2016 (Α΄ 187) : (άρθ. 17)
 • Δραστηριότητες έργων : (άρθ. 18)
 • Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων : (άρθ. 19)
 • Ισχύς των δικαιωμάτων : (άρθ. 20)
 • Παρακολούθηση και υποβολή επαληθευμένων εκθέσεων για τις εκπομπές : (άρθ. 21)
 • Επαλήθευση της εγκυρότητας των εκθέσεων (verification) - Διαπίστευση : (άρθ. 22)
 • Ειδικές ρυθμίσεις : (κεφ. Ε)
 • Αποκάλυψη πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο : (άρθ. 23)
 • Πρόσβαση σε πληροφορίες : (άρθ. 24)
 • Μητρώα : (άρθ. 25)
 • Εναρμονισμένοι κανόνες για έργα που μειώνουν τις εκπομπές : (άρθ. 26)
 • Σχέσεις με άλλα συστήματα εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου : (άρθ. 27)
 • Υποβολή εκθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή : (άρθ. 28)
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής : (άρθ. 29)
 • Δημοσιοποιήσεις για τη χρήση ERU και CER και την ανάληψη εσωτερικής δράσης : (άρθ. 30)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 31)
 • Κατηγορίες δραστηριοτήτων : (παράρτημα Ι)
 • Αέρια θερμοκηπίου του άρθρου 3γ : παράρτημα ΙΙ)
 • Κριτήρια για τον έλεγχο και την επαλήθευση του άρθρου 22 : (παράρτημα ΙΙΙ)

Τροποποιήθηκε από:

 • Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/105040/2297/2019, (ΦΕΚ 4315/Β` 29.11.2019)    Τροποποίηση της 181478/965/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3763), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/410 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018
Λέξεις κλειδιά
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3763Β_2017 525.8 KB