Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 2222.1-1.2/90149/2016
Φ.Ε.Κ.
3454/Β` 26.10.2016
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/ΕΕ της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εξοπλισμός πλοίων, πλοίο της ΕΕ, διεθνείς συμβάσεις, πρότυπα δοκιμών, διεθνείς νομικές πράξεις, πηδαλιόσχημο σήμα, κοινοποιημένος οργανισμός, διαθεσιμότητα στην αγορά, διάθεση στην αγορά, κατασκευαστής, εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, εισαγωγέας, διανομέας, οικονομικοί φορείς, διαπίστευση, εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, αξιολόγηση της συμμόρφωσης, οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης, ανάκληση, απόσυρση, δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, προϊόν, εξουσιοδοτημένος οργανισμός) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Απαιτήσεις για τον εξοπλισμό πλοίων : (άρθ. 4)
 • Αρμόδιες αρχές - Εφαρμογή : (άρθ. 5)
 • Λειτουργία της εσωτερικής αγοράς : (άρθ. 6)
 • Μετεγγραφή πλοίου στο ελληνικό νηολόγιο : (άρθ. 7)
 • Πρότυπα εξοπλισμού πλοίων : (άρθ. 8)
 • Το πηδαλιόσχημα σήμα : (άρθ. 9)
 • Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση του πηδαλιόσχημου σήματος : (άρθ. 10)
 • Ηλεκτρονική ετικέτα : (άρθ. 11)
 • Υποχρεώσεις των κατασκευαστών : (άρθ. 12)
 • Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι : (άρθ. 13)
 • Άλλοι οικονομικοί φορείς : (άρθ. 14)
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (άρθ. 15)
 • Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ : (άρθ. 16)
 • Κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (άρθ. 17)
 • Κοινοποιούσες αρχές : (άρθ. 18)
 • Υποχρέωση ενημέρωσης για τις κοινοποιούσες αρχές : (άρθ. 19)
 • Θυγατρικές και εργολάβοι κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 20)
 • Αλλαγές κοινοποιήσεων : (άρθ. 21)
 • Αμφισβήτηση της επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 22)
 • Λειτουργικές υποχρεώσεις των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 23)
 • Υποχρέωση των κοινοποιημένων οργανισμών να παρέχουν ενημέρωση : (άρθ. 24)
 • Πλαίσιο εποπτείας της αγοράς της ΕΕ : (άρθ. 25)
 • Διαδικασία διαχείρισης των προϊόντων που παρουσιάζουν κίνδυνο σε εθνικό επίπεδο : (άρθ. 26)
 • Ενωσιακή διαδικασία διασφάλισης : (άρθ. 27)
 • Συμμορφούμενα προϊόντα που παρουσιάζουν κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την υγεία ή το περιβάλλον : (άρθ. 28)
 • Τυπική μη συμμόρφωση : (άρθ. 29)
 • Εξαιρέσεις με βάση την τεχνολογική καινοτομία : (άρθ. 30)
 • Εξαιρέσεις για λόγους δοκιμών ή αξιολόγησης εξοπλισμού : (άρθ. 31)
 • Εξαιρέσεις σε έκτακτες περιστάσεις : (άρθ. 32)
 • Ανταλλαγή εμπειριών : (άρθ. 33)
 • Συντονισμός των κοινοποιημένων οργανισμών : (άρθ. 34)
 • Εκτελεστικές πράξεις : (άρθ. 35)
 • Τροποποιήσεις : (άρθ. 36)
 • Άσκηση της εξουσιοδότησης : (άρθ. 37)
 • Επιτροπή : (άρθ. 38)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 39)
 • Πηδαλιόσχημο σήμα : (παράρτημα Ι)
 • Διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης : (παράρτημα ΙΙ)
 • Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης προκειμένου να γίνουν κοινοποιημένοι οργανισμοί : (παράρτημα ΙΙΙ)
 • Διαδικασία κοινοποίησης : (παράρτημα ΙV)
 • Απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι κοινοποιούσες αρχές : (παράρτημα V)
 • Υπόδειγμα πρακτικού δέσμευσης : (παράρτημα VΙ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 2222.1-1.2/1173/2018/2018, (ΦΕΚ 18/Β/11.1.2018)    «Τροποποίηση της αριθμ. 2222.1-1.2/90149/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/90/Ε Ε της 23ης Ιουλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων και για την κατάργηση της Οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β΄ 3454)»

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. 2322.1/59275/11.9.2020    Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1170 σχετικά με τις απαιτήσεις σχεδιασμού, κατασκευής και επιδόσεων και τα πρότυπα δοκιμών για τον εξοπλισμό πλοίων
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 3454Β_2016 1.03 MB