Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (ADR, RID, AND, φορτάμαξα, όχημα) : (άρθ. 2)
 • Γενικές διατάξεις : (άρθ. 3)
 • Τρίτες χώρες : (άρθ. 4)
 • Περιορισμοί για λόγους ασφάλειας της μεταφοράς : (άρθ. 5)
 • Επιτρεπόμενες γλώσσες : (άρθ. 6)
 • Γενικές διατάξεις που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και είδη : (παράρτημα ΙΑ)
 • Γενικές διατάξεις : (Μέρος Α)
 • Ταξινόμηση : (Μέρος Β)
 • Κατάλογοι επικίνδυνων εμπορευμάτων, ειδικές διατάξεις και εξαιρέσεις σχετικές με περιορισμένες και εξαιρούμενες ποσότητες : (Μέρος Γ)
 • Διατάξεις για συσκευασίες και δεξαμενές : (Μέρος Δ)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 40955/4862/2013, (ΦΕΚ 2514/Β/7.10.2013)    «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/45/ΕΕ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την δεύτερη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»
 • Υ.Α. 52167/4683/2012, (ΦΕΚ 37/Β/20.1.2012)    «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 61/2010/ΕΕ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2010 για την πρώτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων»
 • Υ.Α. οικ. 52280/4720/2011, (ΦΕΚ 2640/Β/9.11.2011)    «Συμπλήρωση της 35043/2524/1.9.2010 (1385/Β) κοινής υπουργικής απόφασης – καθορισμός διαδικασίας πιστοποίησης Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων»

Κωδικοποιήθηκε από την :

 • Υ.Α. Γ1/20655/2897/2015, (ΦΕΚ 1495/Β/16.7.2015)    «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/103/ΕΕ της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2014 για την τρίτη προσαρμογή στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο των παραρτημάτων της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και κωδικοποίηση των κ.υ.α. 35043/2524 (ΦΕΚ 1385/Β΄/2010), 52280/4720 (ΦΕΚ 2640/Β΄/2011), 52167/4683 (ΦΕΚ 37/Β΄/2012) και 40955/4862 (ΦΕΚ 2514/Β΄/2013)»-----(εκτός του άρθρου 10§1, όπως ισχύει)
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1385Β_10 23.44 MB