Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μέτρα, όροι και προγράμματα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός : (αρθ. 1)
 • Πεδίο εφαρμογής - Εξαιρέσεις : (αρθ. 2)
 • Ορισμοί (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΑΕΚΚ, αδρανή απόβλητα, οικοδομικές εργασίες, έργα τεχνικών υποδομών, πρόληψη, διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών, διαχείριση ΑΕΚΚ, εναλλακτική διαχείριση, σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία, ανακύκλωση, ανάκτηση ενέργειας, αξιοποίηση, διάθεση, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση, προϊόν δομικών κατασκευών, οικονομικοί παράγοντες, διαχειριστές ΑΕΚΚ, αρμόδια αρχή) : (αρθ. 3)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση υλικών για οικοδομικές εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών : (άρθ. 4)
 • Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ : (άρθ. 5)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 6)
 • Υποχρεώσεις διαχειριστών ΑΕΚΚ : (άρθ. 7)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 8)
 • Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης (ΠΕΔ) : (άρθ. 9)
 • Όροι και προϋποθέσεις για τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ : (άρθ. 10)
 • Όροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία και αξιοποίηση των ΑΕΚΚ : (άρθ. 11)
 • Ποσοτικοί στόχοι για τη συλλογή – αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και κατεδαφίσεις : (άρθ. 12)
 • Ενημέρωση διαχειριστών και κοινού : (άρθ. 13)
 • Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση : (άρθ. 14)
 • Έλεγχοι : (άρθ. 15)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 16)
 • Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβανομένου χώματος εκσκαφής από μολυσμένες τοποθεσίες), σύμφωνα με το κεφ. 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων : (παράρτ. Ι)
 • Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων ατομικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. ΙΙ Α)
 • Γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης : (παράρτ. ΙΙ Β)

Τροποποιήθηκε από :

Σχετικό έγγραφο:

 • Αρ. Πρωτ. Δ17α/50/2/ΦΝ 444.1/27.3.2013    «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β)»
 • Αρ. Πρωτ. οικ. 4834/25.1.2013    «Διαχείριση περίσσειας υλικών εκσκαφών που προέρχονται από δημόσια έργα - Διευκρινίσεις επί των απαιτήσεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312/Β)»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1312Β_10 348.6 KB