Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. 41/2002/2002
Φ.Ε.Κ.
755/Β` 19.6.2002
Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2001/59/ΕΚ (EEL 225 της 21-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 755B_02 27.41 MB