Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Τροποποίηση της οικ.39804/2812/2017 (Β’ 2918) κοινής υπουργικής απόφασης «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ»
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
4932B_2019.pdf 563.38 KB
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ