Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νομοθέτημα
Υ.Α. Δ7/Α/οικ. 12050/2223/2011
Φ.Ε.Κ.
1227/Β` 14.6.2011
Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)

Τροποποιήθηκε από :

  • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018)    «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
  • Ν. 4409/2016, (ΦΕΚ 136/Α/28.7.2016)    «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του Π.δ. 148/2009 και άλλες διατάξεις»
Λέξεις κλειδιά
CE,
Σχετικά Κείμενα
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ 1227Β_2011 798.71 KB
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Σκοπός − Ορισμοί − Γενικές υποχρεώσεις − Γενικά κριτήρια ορθολογικής δραστηριότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Γενικά μέτρα ασφάλειας−προστασία εργαζομένων από φυσικούς και χημικούς παράγοντες στο εργασιακό περιβάλλον
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Μηχανήματα− Συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς – Εγκαταστάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: Αποθήκευση – Μεταφορά – Χρήση εκρηκτικών υλών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VΙΙΙ: Υπόγειες εκσκαφές και εργασίες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: Επιφανειακές εκσκαφές − Ασφάλεια επιφάνειας − Προστασία περιβάλλοντος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ: Εγκρίσεις − Άδειες
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Οδηγίες για την Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/2.6.2010), όπως ισχύει)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Υπόδειγμα βιβλίου διακίνησης εκρηκτικών υλών